Press "Enter" to skip to content

VakO 20542:2021: Oliko A:n vahinkotapahtuma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21–25 §:ssä tarkoitetuissa olosuhteissa vai A:n vapaa-ajalla?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:n vahinkotapahtuma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21-25 §:ssä tarkoitetuissa olosuhteissa vai A:n vapaa-ajalla. A, joka työskenteli lentoyhtiössä, oli lentotyövuorojen välillä yöpynyt hotellissa muun miehistön kanssa. A oli kaatunut hotellirakennusten välissä ja murtanut ranteensa, kun hän oli siirtymässä hotellin päärakennukseen. Vakuutuslaitos oli hylännyt A:n korvaushakemuksen sillä perusteella, ettei tapaturma sattunut työssä, työpaikan alueella tai työntekopaikan alueel ulkopuolella, joten se ei ollut korvattavaksi säädetty tapaturma.

A valitti asiasta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, joka hylkäsi valituksen äänestyrsratkaisulla 3-3 (puheenjohtajan äänen ratkaistaessa). Lautakunta katsoi, että vahingon sattuessa A oli hoitamassa omia asioitaan eikä A:n vahinkotapahtuma sattunut työssä. Siksi valitus hylättiin.

A vaati edelleen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen vakuutusoikeudessa, joka hylkäsi valituksen. Vakuutusoikeus hyväksyi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut. Vakuutusoikeus katsoi, että työtehtävästä johtuva matkustaminen oli alkanut vasta, kun A oli poistunut päärakennuksesta matkustaakseen miehistönkuljetusautossa lentoasemalle. Siten A:lla ei ollut oikeutta korvaukseen vahinkotapahtuman johdosta työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella.

VakO 20542:2021

Diaarinumero: 20542:2021
Antopäivä: 29.11.2021

A oli lentotyövuorojen välissä yöpynyt muun miehistön kanssa hotellin päärakennuksen vieressä sijaitsevassa erillisessä hotellin majoitusrakennuksessa. A oli kaatunut hotellirakennusten välissä olevalla piha-alueella ja murtanut ranteensa, kun hän oli aamulla ollut siirtymässä hotellin päärakennukseen, jonka edestä miehistönkuljetusauton oli määrä hakea miehistö lentokentälle. Vakuutusoikeus ei muuttanut tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä, jossa muutoksenhakulautakunta katsoi, ettei kyseessä ollut vielä siinä vaiheessa, jossa A oli kulkemassa kohti hotellin päärakennuksen vastaanoton sisäänkäyntiä, työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu työtehtävästä johtuva matkustaminen. Matkustamisen katsottiin alkaneen vasta, kun A poistui kokonaan hotellista. 

Esitiedot

A työskenteli lentoyhtiössä lentohenkilökunnan jäsenenä. Lentotyövuorojen välillä A yöpyi hotellissa muun miehistön kanssa. A:n hotellihuone sijaitsi hotellin päärakennuksen viereisessä erillisessä rakennuksessa. Seuraavana aamuna miehistön oli määrä tavata toisensa hotellin päärakennuksen vastaanotossa, josta he siirtyivät yhdessä päärakennuksen edestä lähtevään miehistönkuljetusautoon. A poistui aamulla hotellihuoneestaan virkapuku päällä ja matkatavarat mukanaan tarkoituksenaan palauttaa hotellihuoneen avain vastaanottoon ja nauttia lentohenkilökunnalle tarjoiltu pieni aamupala tai kahvi vastaanoton läheisyydessä ennen siirtymistään yhteiseen miehistönkuljetukseen. A:n oli siirtyäkseen hotellin päärakennukseen ylitettävä hotellirakennusten välinen piha-alue, jossa A kaatui lumen alla olleen jään vuoksi ja hänen vasen ranteensa murtui. Vakuutuslaitos hylkäsi A:n korvaushakemuksen katsoen, että kyseessä ei ole työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella sattunut korvattavaksi säädetty tapaturma.

Muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

A valitti tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, joka hylkäsi valituksen.

Äänestysratkaisu 3–3 (puheenjohtajan äänen ratkaistessa).

Muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja äänestyslausunnon perustelut

Muutoksenhakulautakunta katsoo, että A:n vahinkotapahtuma ei ole sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21–25 §:ssä tarkoitetuissa olosuhteissa, vaan A:n vapaa-ajalla. Koska A:n työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen ei sisälly vakuutusta vapaa-ajalla tapahtuneiden vahinkotapahtumien varalle, A:lla ei ole oikeutta työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisiin korvauksiin kyseisen vahingon perusteella.

Vahingon sattuessa A:n katsotaan olleen hoitamassa omia asioitaan, eikä kyseessä ole ollut vielä siinä vaiheessa, jossa A on ollut kulkemassa kohti hotellin päärakennuksen vastaanoton sisäänkäyntiä, työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu työtehtävästä johtuva matkustaminen. Mainitussa lainkohdassa tarkoitetun matkustamisen katsotaan alkavan vasta, kun henkilö poistuu kokonaan majoitustiloista, eli tässä tapauksessa hotellista. Majoittumiseen kuuluu myös liikkuminen majoitustiloissa kuten tässä tapauksessa.

Käytettävissä olevan selvityksen perusteella A:n työtehtävien suorittamiseen liittyvä työntekopaikka on lentokentälle saapunut lentokone. Työtehtävien tekemiseksi välttämättömän matkustamisen katsotaan alkaneen vasta siinä vaiheessa, jossa A poistuu majoitustiloista eli kulkee ulos hotellin päärakennuksen vastaanottotilasta kohti miehistönkuljetusautoa. A:n vahinkotapahtuma ei ole siten sattunut työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella siten kuin työtapaturma- ja ammattitautilain 21–25 §:ssä säädetään.

Äänestyslausunnon mukaan A:n työtehtävien suorittamiseen liittyvä työntekopaikka on lentokentälle saapunut lentokone, ja työtehtävien tekemiseksi hänen on välttämätöntä kulkea hotellihuoneestaan asiassa esitetyin tavoin alueelle, jolta miehistönkuljetusauto kuljettaa lentokoneen miehistön lentokentälle. A:n katsotaan poikenneen tältä reitiltä vain sen vuoksi, että hän pystyy hakemaan aamiaista, eikä poikkeamisen osalta kyseessä ole ollut ajallisesti tai matkan pituuden suhteen vähäistä suurempi poikkeama reitiltä hotellihuoneesta kuljetusajoneuvon lähtöpaikalle. A on lisäksi kertonut, ettei hänen ole ollut enää tarkoitus palata hotellihuoneeseensa, vaan matkan on seuraavaksi ollut tarkoitus jatkua kuljetusautolla lentokentälle. Vahinkotapahtuman katsotaan sattuneen työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa, eli työtehtävästä johtuvaan matkustamiseen liittyen, työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdassa tarkoitetun vähäisen poikkeamisen matkareitiltä aikana ja näin ollen kyseessä on työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen oikeuttava vahinkotapahtuma.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A vaati muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen viitaten muutoksenhakulautakunnan äänestyslausunnossa lausuttuun. 

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus hyväksyy tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen perustelut. Vakuutusoikeus toteaa, ettei asiassa esitetyn selvityksen perusteella A:lle 16.2.2020 sattunut vahinkotapahtuma ole sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla työtehtävästä johtuvan matkustamisen aikana, koska matka hotellista työntekopaikkaan eli lentoasemalla olevaan lentokoneeseen ei ollut vielä alkanut siitäkin huolimatta, että A oli lähtenyt hotellihuoneestaan palaamatta sinne enää takaisin. Merkitystä ei ole myöskään sillä seikalla, että hänen on tullut luovuttaa hotellihuoneensa avain ja tavata muu lentokoneen miehistö päärakennuksen vastaanottotilassa. Työtehtävästä johtuva matkustaminen on alkanut vasta, kun A on poistunut päärakennuksesta matkustaakseen miehistönkuljetusautossa lentoasemalle. Kyse ei siten ole myöskään työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdassa tarkoitetusta matkustamiseen kuuluvasta vähäisestä poikkeamisesta matkareitiltä. Näin ollen A:lla ei ole oikeutta korvaukseen vahinkotapahtuman johdosta työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella.

Lainkohdat

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 15 § 1 mom., 20 §, 21 §, 22 § ja 23 §