Press "Enter" to skip to content

Työtapaturma

Työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheutuu työntekijälle työssä, työstä johtuvissa olosuhteissa, työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla asunnosta työpaikalle tai päin vastoin, työntekijän ollessaan työnantajan asioilla kun työntekijä yrittää varjella tai pelastaa työnantajansa omaisuutta. Toisinaan työtapaturmariita-asioissa voi tulla esiin kysymys siitä, onko kyseessä työtapaturma vai muu tapaturma, joka ei tule korvattavaksi nimenomaisesti työtapaturmana.

Työtapaturmariidat voivat liittyä seuraaviin tilanteisiin:

  1.  Työtapaturman syy-yhteys vikaan, vammaan tai sairauteen: Vakuutuslaitos voi katsoa, ettei vika, vamma tai sairaus ole yhteydessä työtapaturmaan. Kysymys voi olla esimerkiksi siitä, onko masennus syy-yhteydessä työtapaturmaan. Sairaus, vika tai vamma voi olla syy-yhteydessä johonkin muuhun kuin työtapaturmaan.

  2. Korvaukseen oikeuttavat olosuhteet – Työolosuhde vai vapaa-ajan tapaturma: Työtapaturmariidassa voi olla kysymys siitä, onko tapaturma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdan mukaisissa korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa. Riidat voivat liittyä siihen, mikäli esimerkiksi vakuutuslaitos katsoo, ettei tapaturma ole sattunut korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa.

  3. Työkyvyttömyyden syy-yhteys työtapaturmaan: Vakuutuslaitos voi katsoa, ettei työkyvyttömyys ole syy-yhteydessä työtapaturmaan.

  4. Oliko kyseessä vähäinen poikkeama työmatkalla: Kysymys voi olla siitä, onko tapaturma sattunut työntekijälle työntekopaikan alueen ulkopuolella asunnon ja työpaikan välisessä tavanomaisessa matkassa tai työhön liittyvässä tavanomaisessa ruokailu- tai virkistystauolla työntekopaikan alueen läheisyydessä. Vakuutuslaitos voi katsoa, ettei tapaturma ole työtapaturma, koska tapaturma on sattunut asunnon tai työpaikan välisessä ei-tavanomaisessa matkassa.

  5. Onko tapaturma sattunut työnteon yhteydessä: Kysymys voi olla siitä, onko tapaturma sattunut työnteon yhteydessä. Vakuutuslaitos voi katsoa, ettei se korvaa tapaturmaa, koska tapaturma ei ole sattunut työnteon yhteydessä.

Syy-yhteys

Ratkaisussa KKO:2013:7 oli kysymys työtapaturman ja masennuksen välisestä syy-yhteydestä. Korkein oikeus kumosi vakutuusoikeuden päätöksen.

Ratkaisussa KKO:2014:15  oli kysymys työtapaturman ja aivoinfarktin välisestä syy-yhteydestä. Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen.

Olosuhteet

Työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n mukaan työtapaturmana pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työntekopaikan alueen ulkopuolella seuraaviin olosuhteisiin tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa: 1) tavanomainen työssäkäynnistä johtuva asunnon ja työpaikan välinen matka, johon katsotaan kuuluvan myös vähäinen poikkeaminen matkareitiltä lasten päivähoidon, ruokakaupassa käynnin tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi; 2) työhön liittyvä tavanomainen ruokailu- tai virkistystauko työntekopaikan alueen läheisyydessä.

Ratkaisussa Tamla 15.2.2018 vakuutuslaitoksen mukaan H:lla ei ollut oikeutta työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisiin korvauksiin tapaturmasta. Toisin kuin vakuutuslaitos, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta katsoi, että H oli oikeutettu korvaukseen tapaturmasta. Lautakunnan mukaan huoltoaseman ulko-oven edessä sattuneen tapaturman on katsottiin olevan korvaussuojan piirissä, koska tilanteessa varsinaista huoltoasemalle hakeutumisen syytä eli kaupassa asiointia ei ollut vielä ehditty aloittamaan.

Työkyvyttömyys

Työmatka

Kaikki matkoilla tapahtuvat tapaturmat eivät ole työtapaturmia. Mikäli tapaturma sattuu työmatkalla, kyseessä pitää olla työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettu työmatka, joka tulee korvattavaksi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n mukaan työtapaturmana pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työntekopaikan alueen ulkopuolella seuraaviin olosuhteisiin tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa:

1) tavanomainen työssäkäynnistä johtuva asunnon ja työpaikan välinen matka, johon katsotaan kuuluvan myös vähäinen poikkeaminen matkareitiltä lasten päivähoidon, ruokakaupassa käynnin tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi;

2) työhön liittyvä tavanomainen ruokailu- tai virkistystauko työntekopaikan alueen läheisyydessä.

Ratkaisussa Tamla 13.6.2018 S nukkui 1-2 kertaa kuukaudessa veljensä luona. Muutoksenhakulautakunta katsoi, ettei kyseessä ole ollut toistuvuudeltaan tavanomaiseksi katsottava työssäkäynnistä johtuva asunnon ja työpaikan välinen matka, jota työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdassa tarkoitetaan. Kyseessä ei ole ollut siten työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettu työmatka, joka korvattaisiin lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella.

Ratkaisussa Tamla 13.6.2018 katsottiin, että vahinkotapahtuma, joka sattuu lähtiessä muusta osoitteesta kuin tavanomainen työmatkareitti on, ei voida korvata tapaturma- ja ammattitautilain perusteella, koska se ei ole sattunut tavanomaisella työmatkareitillä. Tapaturma- ja ammattitautilain mukaan työtapaturmana pidetään tavanomaista työssäkäynnistä johtuvaa asunnon ja työpaikan välistä matkaa, johon katsotaan kuuluvan myös vähäinen poikkeaminen matkareitiltä lasten päivähoidon, ruokakaupassa käynnin tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi.

Työnteon yhteydessä

Ratkaisussa Tamla 13.2.2019 oli kysymys siitä, että palomies K oli vapaapäivänään ollut työpaikkansa kuntosalilla paloasemalla harjoittelemassa, mutta hän oli saanut kesken harjoittelun hälytyksen töihin pelastustehtävälle. K oli huomannut, että hänen puhelimensa oli jäänyt autoon, joten hän oli mennyt hakemaan puhelintaan autosta, jotta hän voisi ilmoittaa, ettei tule kotiin sovitusti. Avattuaan kuljettajan puoleisen oven, A oli kuitenkin liukastunut ja kaatunut, kun hän oli kurottanut ottamaan puhelimensa.