Press "Enter" to skip to content

Tamla 7.10.2020: Oliko asentaja kotipihallaan autolle mennessään ollut matkalla kotoa työpaikalleen?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko tapaturma on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:n ja 21 §:n mukaisissa olosuhteissa, kun tapaturma oli sattunut silloin, kun A oli lauantaiaamuna lähtenyt hälytyskeikalle kotoaan, hänen ollessaan menossa kotipihalla autolle lähteäkseen kohti työkohdetta.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n mukaan työssä sattuneena pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työnteon yhteydessä. Työntekoon rinnastetaan lakiin tai työehtosopimukseen perustuva luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun tai muun henkilöstön edustajan tehtävän hoitaminen sekä työstä johtuva työnantajan asian hoitaminen. Työntekoon rinnastetaan myös työtehtävästä johtuva matkustaminen. Matkustamiseen katsotaan kuuluvan myös 23 §:n 1 kohdassa tarkoitettu vähäinen poikkeaminen matkareitiltä.

Vakuutuslaitos oli katsonut, että tapaturma on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:n ja 21 §:n mukaisissa olosuhteissa. Sen sijaan A:n työnantaja vaati, ettei korvausta suoriteta, sillä hänen mukaan kyse oli ollut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n mukaisesta tapaturmasta työntekopaikan alueen ulkopuolella ja näin ollen vakuutusyhtiön korvauspäätös oli virheellinen siltä osin kuin kyseessä oli katsottu olevan työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n mukainen työssä sattunut tapaturma. 

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi työnantajan valituksen. Muutoksenhakulautakunta totesi päätöksen perusteluissa, että A:n työn suorittamisen olosuhteista esitetty selvitys ei viitannut siihen, että A:n liikkuminen vahinkotapahtuman 12.1.2019 sattuessa olisi liittynyt tavanomaiseen työssäkäynnistä johtuvaan matkaan asunnon ja työpaikan, jossa A muutoin kuin satunnaisesti teki työtään, välillä. Vahinkotapahtuma oli sattunut lauantaina, kun A oli ollut päivystysvuorossa. 

Tamla 7.10.2020

Antopäivä: 7.10.2020

Tamla 7.10.2020 – 1752/2019. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 9-1.

A on asentaja ja ollut päivystysvuorossa, maanantaista maanantaihin. Hänen vakituiseen työnkuvaansa on kuulunut ratakunnossapito ja käytössä on pakettiauto, jolla hän on kulkenut tiettyjen hänelle kuuluvien rataosuuksien alueella korjaus- ja ylläpitotöiden vuoksi. Päivystysvuorossa oleva on viikonloppuna valmiudessa ja lähtee tarvittaessa työhön siihen kohteeseen, joka vaatii huoltoa. Tapaturma on sattunut, kun A on lauantaiaamulla lähtenyt hälytyskeikalle kotoaan, hänen ollessaan menossa kotipihalla autolle lähteäkseen kohti työkohdetta.

Vakuutuslaitos on katsonut, että tapaturma on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:n ja 21 §:n mukaisissa olosuhteissa.

Työnantaja vaati, että muutoksenhakulautakunta tekee asiassa päätöksen koskien sitä, että on ollut kyse työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n mukaisesta tapaturmasta työntekopaikan alueen ulkopuolella ja näin ollen vakuutusyhtiön korvauspäätös on virheellinen siltä osin kuin kyseessä on katsottu olevan työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n mukainen työssä sattunut tapaturma. 

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi työnantajan valituksen.

Muutoksenhakulautakunta totesi päätöksen perusteluissa, että A:n työn suorittamisen olosuhteista esitetty selvitys ei viittaa siihen, että A:n liikkuminen vahinkotapahtuman 12.1.2019 sattuessa olisi liittynyt tavanomaiseen työssäkäynnistä johtuvaan matkaan asunnon ja työpaikan, jossa A muutoin kuin satunnaisesti tekee työtään, välillä. Vahinkotapahtuma on sattunut lauantaina, kun A on ollut päivystysvuorossa. Työnantajan edustajan selvityksen mukaan päivystysvuorossa oleva tekee normaalit päivävuorot maanantaista perjantaihin, mutta lauantaina ja sunnuntaina hänellä ei ala työvuoro mihinkään kellonaikaan, vaan päivystäjä lähtee vikakeikalle hälytyksestä. Tällaisen työtehtävän suorittamiseen liittyvää matkaa ei voida pitää esitetyn selvityksen valossa tavanomaisena työmatkana asunnon ja työpaikan välillä, vaan kyseessä on matka työpaikalle, jonka sijaintia ei ole ennen saatua hälytystä ollut tiedossa ja jossa työntekijän on katsottava tekevän työtä vain satunnaisesti ollessaan päivystysvuorossa.

Vahinkotapahtuman sattuessa kyseessä on ollut muu kuin tavanomainen asunnon ja työpaikan välinen matka. Vahinkotapahtuman 12.1.2019 on katsottava sattuneen hallituksen esityksen 277/2014 perusteluja vastaavassa tilanteessa, jossa A on vahinkotapahtuman sattuessa matkustanut työtehtävistään johtuen työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Äänestysratkaisu 9-1. Eriävän mielipiteen mukaan pelkästään se seikka, että työkohde vaihtelee ei merkitse sitä, että kyse ei voisi olla tavanomaisesta asunnon ja työpaikan välisestä työmatkasta. Jäsen katsoi, että A:n vahinko on sattunut tällaisella asunnon ja työpaikan välisellä matkalla.