Press "Enter" to skip to content

Tamla 23.5.2018: Oliko työantajan palkallisena vapaapäivänä järjestämässä yritysten välisessä salibandyturnauksessa ollut kyse työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta työhön liittyvästä virkistystilaisuudesta?

A:lle oli sattunut tapaturma yritysten välisessä salibandyturnauksessa. Mukana on ollut usean eri yrityksen joukkueita. Ensimmäisessä pelissä vastustajan pelaaja oli astunut E:n jalkaterän päälle. Jalkaterä on vääntynyt ja myöhemmin kuvissa oli todettu, että jalkapöydässä on ollut luumurtumia. E oli työskennellyt Oy L Ab:n palveluksessa konttorityöntekijänä.

Tapaturma oli sattunut salibandyturnauksessa helatorstaina 25.5.2017. Osallistuminen oli ollut vapaaehtoista. Vakuutuslaitos katsoi, ettei tapaturma ole sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n mukaisessa työssä eikä 24 §:n tarkoittamassa virkistystilaisuudessa. Vakuutusyhtiön mukaan tilaisuus oli ollut enemmän E:n vapaa-ajan harrasteliikuntaa kuin työnantajan järjestämää tai hyväksymää virkistystilaisuutta. 

Asiassa oli kysymys siitä, oliko työantajan palkallisena vapaapäivänä järjestämässä yritysten välisessä salibandyturnauksessa ollut kyse työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta työhön liittyvästä virkistystilaisuudesta.

Hallituksen esityksen (HE 277/2014) perusteluiden mukaan 24 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa ei edellytetä, että tilaisuus pidetään työntekijän tavallisena työaikana tai että tilaisuuden ajalta maksettaisiin palkkaa. Koulutustilaisuus ja virkistystilaisuus voidaan siten pitää myös viikonloppuna. Tällöin on kuitenkin arvioitava tilaisuuden liittyminen työhön: onko tilaisuuteen osallistumisen syynä esimerkiksi enemmän oman harrastuksen toteuttaminen tai omaehtoinen koulutus kuin työtehtävistä johtuva työnantajan intressissä tapahtuva virkistys tai kouluttautuminen.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että kyse oli ennemminkin työnantajan henkilöstön vapaa-ajan harrastemahdollisuuksien tukemisesta kuin työtehtävistä johtuvasta työnantajan intressissä tapahtuvasta virkistyksestä. Kyseisissä yritysten välisissä liikuntatapahtumissa on ollut kyse vuosittain toistuvista tapahtumista, joiden järjestämisvastuu on kiertänyt eri yritysten välillä.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n mukaan työssä sattuneena pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työnteon yhteydessä. Työntekoon rinnastetaan lakiin tai työehtosopimukseen perustuva luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun tai muun henkilöstön edustajan tehtävän hoitaminen sekä työstä johtuva työnantajan asian hoitaminen. Työntekoon rinnastetaan myös työtehtävästä johtuva matkustaminen. Matkustamiseen katsotaan kuuluvan myös 23 §:n 1 kohdassa tarkoitettu vähäinen poikkeaminen matkareitiltä.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että vahinkotapahtuma oli sattunut E:lle hänen työntekopaikkansa ulkopuolella olosuhteissa, jotka eivät kuulu työtapaturma- ja ammattitautilain 21-25 §:n soveltamisalaan. Näin ollen hänelle 25.5.2017 sattunut vahinkotapahtuma ei ole ollut työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:n mukainen työtapaturma. E ei siten ollut oikeutettu työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen.

Antopäivä: 23.5.2018

E on 25.5.2017 ollut pelaamassa salibandya työnantajansa Oy L Ab:n järjestämässä yritysten välisessä turnauksessa. Turnauksen järjestämispäivä on ollut palkallinen vapaapäivä ja osallistuminen on ollut henkilöstölle vapaaehtoista. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että vahinkotapahtuma on sattunut E:lle hänen työntekopaikkansa ulkopuolella olosuhteissa, jotka eivät kuulu työtapaturma- ja ammattitautilain 21-25 §:n soveltamisalaan. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että nyt kyseessä olevassa alueen yritysten välisessä salibandyturnauksessa on ollut kyse ennemminkin työnantajan henkilöstön vapaa-ajan harrastemahdollisuuksien tukemisesta kuin työtehtävistä johtuvasta työnantajan intressissä tapahtuvasta virkistyksestä. Kyseessä on siten ollut E:n vapaa-ajalla tapahtunut vapaaehtoinen osallistuminen työnantajan järjestämään yleiseen yritysten väliseen harrasteliikuntatapahtumaan, jota ei voida pitää työhön liittyvänä virkistystilaisuutena.

Tamla 23.5.2018 – 4448/2017. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan E:lle ei myönnetä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista korvausta. Työantajalta saatujen lisäselvitysten mukaan tapaturma on sattunut salibandyturnauksessa helatorstaina. Osallistuminen on ollut vapaaehtoista. Vakuutuslaitos katsoo, ettei tapaturma ole sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n mukaisessa työssä eikä 24 §:n tarkoittamassa virkistystilaisuudessa. Työterveyshuolto ei ole ollut mukana järjestämässä tilaisuutta. Tilaisuus on ollut enemmän E:n vapaa-ajan harrasteliikuntaa kuin työnantajan järjestämää tai hyväksymää virkistystilaisuutta. Tilaisuuden ei voida katsoa liittyvän työhön vaan kyseessä on ollut vapaa-ajan tapaturma.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

E hakee muutosta päätökseen ja vaatii, että hänelle 25.5.2017 sattunutta tapaturmaa on käsiteltävä työtapaturmana. E katsoo, että kyseessä on ollut työnantajan järjestämä tilaisuus ja näin ollen tapaturmaa on myös lain mukaan käsiteltävä työtapaturmana.

E kertoo, että kyseinen salibandyturnaus on ollut hänen työnantajansa järjestämä ja siihen on osallistunut yritykselle tärkeitä sidosryhmäkumppaneita. Kyseessä oli yrityksen ydinliiketoimintaan kuuluvaa jokavuotista yhteistyötoimintaa ja vahvasti työhön liittyvää toimintaa eikä harrasteliikuntaa. E ei harrasta salibandyä. E ei olisi vapaaehtoisesti hakeutunut pelaamaan salibandya kyseisenä päivänä, ellei kyseessä olisi ollut työantajan järjestämä tilaisuus.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoo, että valituskirjelmässä liitteineen ei ole esitetty sellaista olennaista uutta tietoa, joka aiheuttaisi muutosta sen kantaan.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkää valituksen.

Perustelut

Asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys

Tapaturmailmoituksen mukaan E:n työnantaja on järjestänyt salibandyturnauksen helatorstaina 25.5.2017. Mukana on ollut usean eri yrityksen joukkueita. Ensimmäisessä pelissä vastustajan pelaaja on astunut E:n jalkaterän päälle. Jalkaterä on vääntynyt ja myöhemmin kuvissa on todettu, että jalkapöydässä on ollut luumurtumia. E on työskennellyt Oy L Ab:n palveluksessa konttorityöntekijänä.

Työnantajan vakuutuslaitokselle antamassa selvityksessä on todettu, että kyseessä on ollut Oy L Ab:n helatorstaina 25.5.2017 järjestämä yritysten välinen yhteinen salibandyturnaus. Päivän tarkoituksena on ollut pelata salibandya ja viettää liikunnallinen päivä ”naapureihin” tutustuen. Tilaisuuteen osallistuminen on ollut työnantajan henkilöstölle vapaaehtoista ja se on järjestetty palkallisena vapaapäivänä. Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua tilaisuuteen joko pelaajana, valmentajana tai toimihenkilönä. E on ollut tilaisuudessa pelaajana.

Sovelletut säännökset ja oikeusohjeet

Työtapaturma- ja ammattitautilain 15, 17, 20, 21 ja 24 §.

Hallituksen esityksen (HE 277/2014) perusteluiden mukaan 24 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa ei edellytetä, että tilaisuus pidetään työntekijän tavallisena työaikana tai että tilaisuuden ajalta maksettaisiin palkkaa. Koulutustilaisuus ja virkistystilaisuus voidaan siten pitää myös viikonloppuna. Tällöin on kuitenkin arvioitava tilaisuuden liittyminen työhön: onko tilaisuuteen osallistumisen syynä esimerkiksi enemmän oman harrastuksen toteuttaminen tai omaehtoinen koulutus kuin työtehtävistä johtuva työnantajan intressissä tapahtuva virkistys tai kouluttautuminen.

Hallituksen esityksen perusteluiden mukaan turva koskisi myös erilaisten liikunnan muotojen yhteydessä sattuneita vahinkoja, jos tällainen toiminta sisältyy tilaisuuden ohjelmaan. Korvaamisen edellytyksenä olisi, että vahinkotapahtuma on syy-yhteydessä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun koulutus- tai virkistystilaisuuteen kuuluvaan toimintaan.

Johtopäätökset

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella E on 25.5.2017 ollut pelaamassa salibandya työnantajansa Oy L Ab:n järjestämässä yritysten välisessä turnauksessa. Turnauksen järjestämispäivä on ollut palkallinen vapaapäivä ja osallistuminen on ollut henkilöstölle vapaaehtoista. Turnauksen yhteydessä toinen pelaaja on astunut E:n oikean jalkaterän päälle ja hänen jalkateränsä on vääntynyt. Muutoksenhakulautakunta katsoo, että kyseessä olevassa salibandyturnauksessa ei ole ollut kyse työtapaturma- ja ammattitautilain 24 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesta työhön liittyvästä virkistystilaisuudesta.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 24 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan työtapaturmana pidetään myös tapaturmaa, joka on sattunut työhön liittyvään virkistystilaisuuteen kuuluvassa toiminnassa, jos tilaisuus on työnantajan järjestämä tai työnantaja on hyväksynyt siihen osallistumisen. Hallituksen esityksen 277/2014 perusteluiden mukaan työtapaturma- ja ammattitautilain 24 §:n 1 momentin 2 kohdassa ei edellytetä, että virkistystilaisuus pidetään työntekijän työaikana tai että tilaisuuden ajalta maksetaan palkkaa. Tällöin on kuitenkin arvioitava tilaisuuden liittyminen työhön. Muutoksenhakulautakunta katsoo, että työajan ulkopuolella järjestetyn tilaisuuden pitäminen työhön liittyvänä virkistystilaisuutena edellyttää tilaisuudelta vahvempia liittymäkohtia työhön kuin työajalla järjestetyltä tilaisuudelta.

Muutoksenhakulautakunta katsoo, että nyt kyseessä olevassa yritysten välisessä salibandyturnauksessa ei ole ollut kyse työnantajan ensisijaisesti omalle henkilöstölleen järjestämästä työhön liittyvästä virkistystilaisuudesta, vaan yleisestä yritysten välisestä harrasteliikuntatapahtumasta, joka on ollut Oy L Ab henkilöstön lisäksi tarkoitettu myös useiden muiden yritysten henkilöstölle. Salibandyturnaus ei siten ole ollut luonteeltaan ensisijaisesti koko Oy L Ab henkilöstölle tarkoitettua työtehtävistä johtuvaa ja työnantajan intressissä tapahtuvaa virkistystä, vaikka tilaisuus sinällään onkin ollut työnantajan järjestämä. Tätä tukee myös se seikka, että kyseisissä yritysten välisissä liikuntatapahtumissa on esitetyn selvityksen perusteella ollut kyse vuosittain toistuvista tapahtumista, joiden järjestämisvastuu on kiertänyt eri yritysten välillä.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että nyt kyseessä olevassa yritysten välisessä salibandyturnauksessa on ollut kyse ennemminkin työnantajan henkilöstön vapaa-ajan harrastemahdollisuuksien tukemisesta kuin työtehtävistä johtuvasta työnantajan intressissä tapahtuvasta virkistyksestä. Kyseessä on siten ollut E:n vapaa-ajalla tapahtunut vapaaehtoinen osallistuminen työnantajan järjestämään yleiseen yritysten väliseen harrasteliikuntatapahtumaan, jota ei voida pitää työhön liittyvänä virkistystilaisuutena.

Edellä mainituin perustein muutoksenhakulautakunta katsoi, että vahinkotapahtuma on sattunut E:lle hänen työntekopaikkansa ulkopuolella olosuhteissa, jotka eivät kuulu työtapaturma- ja ammattitautilain 21-25 §:n soveltamisalaan. Hänelle 25.5.2017 sattunut vahinkotapahtuma ei ole ollut työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:n mukainen työtapaturma. E ei siten ole oikeutettu työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen.