Press "Enter" to skip to content

Tamla 10.10.2019: Miten sormiamputaatiovamman haittaluokka määriteltiin?

Tamla 10.10.2019

Antopäivä: 10.10.2019

Tamla 10.10.2019 – 1615/2018. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.  Äänestysratkaisu 7-3 siltä osin, voidaanko soveltaa haittaluokituksen arpia koskevaa 13.2 kohtaa sekä esittelijän eriävä mielipide. Äänestysratkaisu 6-4 siltä osin, onko A:n sormiamputaatiovammoista aiheutunut haittaluokituksen arpia koskevaa 13.2 kohtaa sovellettaessa vähintään haittaluokan 1 suuruiseksi arvioitava haitta.

Esitiedot

A:lle on 24.1.2017 sattuneen tapaturman seurauksena aiheutunut oikean käden II-V sormien murskavammat. Tapaturmasta johtuen A on menettänyt osittain oikean käden nimettömän sormen ja pikkusormen. Keskisormen kärki on vaurioitunut.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan A:lle maksetaan haittarahaa 24.1.2017 sattuneessa tapaturmassa saadun tapaturmavamman aiheuttamasta pysyvästä haitasta. Lääkärinlausunnon tilankuvauksen perusteella tapaturmavamman (oikean käden II-V sormien murskavammat) aiheuttama pysyvä haitta vastaa valtioneuvoston vahvistaman haittaluokkataulukon kohdan 1.1 Sormet ja välikämmenluut mukaan haittaluokkaa 5. Käytössä olevassa lääketieteellisessä selvityksessä ilmenevän tilankuvauksen mukaan A:lle on jäänyt pysyvää haittaa oikeaan käteen, jossa IV ja V sormet on amputoitu keskiniveltasosta. III sormen pulpa-alue on myös amputoitunut, mutta sormessa on tunto tallella ja siitä on jonkin verran toiminnallista apua, muun muassa avain- ja pinsettiotteen muodostus peukalon kanssa onnistuu. Etusormi on jäykkä ja toiselta sivultaan tunnoton, siitä ei ole toiminnallista hyötyä. A on menettänyt tapaturman seurauksena kolme sormea ja jäljelle jäänyt osin toimiva keskisormikin on kärkinivelestään virheasentoinen, liikkumaton ja osin amputoitunut. Vammojen tila vastaa haittaluokkaa 4 kolmen sormen menetyksestä ja haittaluokkaa 1 keskisormen osalta. Edellä mainitun haittaluokkataulukon kohdan mukaan tapaturmavamman aiheuttama haitta yhteensä vastaa haittaluokkaa 5. 

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaatii korvauspäätöksen muuttamista siten, että haittakorvauksen haittaluokkaa korotetaan ja haittakorvaus maksetaan vähintään haittaluokan 9 mukaan. Haittaluokka tulee katsoa taulukosta neljän menetetyn sormen (paitsi peukalo) kohdalta, jonka mukaan haittaluokka on 7. Aiemmin 25.3.2011 sattuneesta tapaturmasta A:lle on aiheutunut vasempaan käteen vamma (yläraajan lihasruhjeet ja värttinähermon, keskihermon ja lihas-ihohermon venähdys), josta on aiheutunut pysyvä haitta, jonka haittaluokka on 3. Tämän aiemman vasemman käden vamman vuoksi oikean käden toiminnot ovat olleet hänelle poikkeuksellisen tärkeät. Tämän vuoksi oikean käden sormivamman haittaluokkaa tulee korottaa vielä haittaluokasta 7. Asetuksen liitteen 2 mukaisen taulukon perusteella haittaluokkien 7 ja 3 yhdistetyksi haittaluokaksi saadaan tällöin 9. 

Vakuutuslaitoksen lausunto

Vakuutuslaitos katsoo, että muutoshakemuksessa ja siihen liitetyissä asiakirjoissa ei ole esitetty mitään sellaista perustetta, joka antaisi aihetta muuttaa annettua päätöstä. 

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta muuttaa valituksenalaista päätöstä ja määrää vakuutuslaitoksen suorittamaan A:lle haittarahaa haittaluokan 6 mukaan. Muutoksenhakulautakunta hylkää valituksen muilta osin.

Perustelut

Sovelletut säännökset 

Työtapaturma- ja ammattitautilain 15 § 1 mom., 16 §, 17 §, 83 § 1mom., 83 § 2 mom., 83 § 3 mom., 84 § 1 mom., 84 § 3 mom. ja 85 §.

Haittaluokituksen (valtioneuvoston asetus 768/2015) sormien osia koskeva 1.1 kohta ja arpia koskeva 13.2 kohta.  

Johtopäätökset

Vakuutuslaitos on myöntänyt A:lle 24.1.2017 sattuneen tapaturman seurauksena korvausta oikean käden II-V sormien murskavammoista. Tapaturmasta johtuen A on menettänyt osittain oikean käden nimettömän sormen ja pikkusormen. Keskisormen kärki on vaurioitunut ja kärkinivel on jäykkä, mutta keskinivelessä on liikettä. Etusormen kärki- ja keskinivelet liikkuvat huonosti ja sormessa on tunnottomuutta. Sormiin on jäänyt myös kylmänarkuutta. Oikeassa kädessä on kuitenkin puristusvoimaa jäljellä ja peukalon toiminta on normaalia. Toiminnanvajausta ei voida rinnastaa neljän sormen täydelliseen menetykseen. Haittaluokituksen sormia ja välikämmenluita koskevan 1.1 kohdan mukaan vammoista aiheutu vaa haittaa ei voida arvioida haittaluokkaa 5 suuremmaksi. 

Tapaturmasta johtuen A on menettänyt oikean käden nimettömästä sormesta ja pikkusormesta osan, mistä voidaan katsoa aiheutuvan ulkonäköhaittaa, kun otetaan huomioon, että kädet ovat yleensä jatkuvasti esillä ja niissä näkyvät puutteet kiinnittävät huomiota. Muutoksenhakulautakunta katsoo, että sormiamputaatiota on pidettävä haittaluokituksen arpia koskevassa 13.2 kohdassa tarkoitettuna rumentavana arpena. A:n kädestä toimitettujen valokuvien perusteella ulkonäköhaitta on arvioitava haittaluokan 1 suuruiseksi.  

A:llä on aiemmin vuonna 2011 sattuneen tapaturman johdosta toiminnanvajautta vasemmassa yläraajassa, mutta muun muassa käden puristusvoima on hyvä. Esitettyjen selvitysten mukaan vasemman yläraajan toiminnanvajausta ei voida pitää niin merkityksellisenä, että oikean käden vamman voitaisiin katsoa kohdistuneen elimeen tai toimintoon, joka on ollut jo ennen vahinkotapahtumaa A:lle poikkeuksellisen tärkeä hänen aikaisemman vammansa takia. Näin ollen perusteita korottaa haittaluokkaa työtapaturma- ja ammattitautilain 84 §:n 3 momentin nojalla ei ole. 

Tapaturmavammoista aiheutuva haitta on sormiamputaatiosta aiheutuva ulkonäköhaitta huomioon ottaen arvioitava haittaluokan 6 suuruiseksi.

Äänestysratkaisu 7-3 siltä osin, voidaanko soveltaa haittaluokituksen arpia koskevaa 13.2 kohtaa. Esittelijän eriävä mielipide. Eriävät mielipiteet jättäneet puheenjohtaja ja jäsenet hyväksyivät esittelijän esityksen ja katsoivat, että sormiamputaatiovammojen haittaluokkaa määritettäessä ei voida ottaa haittaluokituksen sormivammoja koskevan 1.1 kohdan mukaisen haittaluokan lisäksi erikseen huomioon vammasta aiheutuvaa ulkonäköhaittaa. Haittaluokituksen arpia koskeva 13.2 kohta koskee sanamuotonsa mukaisesti vain merkittävästi rumentavia arpia, ei muuta ulkonäköhaittaa. Lainvalmisteluasiakirjoista ei löydy tukea tulkinnalle, että kyseessä olevaa haittaluokituksen kohtaa voitaisiin soveltaa muuhun ulkonäköhaittaan kuin merkittävästi rumentaviin arpiin.

Äänestysratkaisu 6-4 siltä osin, onko A:n sormiamputaatiovammoista aiheutunut haittaluokituksen arpia koskevaa 13.2 kohtaa sovellettaessa vähintään haittaluokan 1 suuruiseksi arvioitava haitta. Eriävät mielipiteet: Sormiamputaatiovammoista ei ole aiheutunut haittaluokituksen arpia koskevaa 13.2 kohtaa sovellettaessa vähintään haittaluokan 1 suuruiseksi arvioitavaa haittaa, joten perusteita korottaa haittaluokkaa ei tällä perusteella ole. Näin ollen A:n tapaturmavammoista aiheutuva haitta on oikein arvioitu haittaluokan 5 suuruiseksi.