Press "Enter" to skip to content

Vakuutuskorvausriidat Posts

FINE-043535 (2022): Oliko A:n myöhempää selvitystä tapaturmasta pidettävä uskottavana?

A:n oikea jalka luistui ja hän kaatui, kun hän hyppäsi ojan yli. Samalla A huomasi maassa rikkoutuneen hammasproteesin. A haki korvausta uuden hammasproteesin kustannuksista. Vakuutusyhtiö ei korvannut hammasproteesia, koska A:lle ei vahinkoilmoituksen perusteella ollut aiheutunut ruumiinvammaa, joten kyseessä ei ollut vakuutusyhtiön mukaan vakuutusehtojen tarkoittama tapaturma. A oli ollut yhteydessä uudestaan vakuutusyhtiöön ja ilmoittanut, että hänen vasen ranteensa ja vasemman käden sormet olivat venähtäneet kaatumisen yhteydessä. A haki työkyvyttömyysajan päiväkorvausta sekä korvausta aiheutuneista kuluista. Vakuutusyhtiö oli katsonut, ettei A:n myöhempi ilmoitus ranteen…

 94 näyttökertaa

FINE-015875 (2020) 08.12.2020: Tuliko vakuutusyhtiön maksaa A:lle kertakorvaus pysyvän työkyvyttömyyden perusteella?

A oli käynyt vakuutusyhtiön kanssa puhelin- ja sähköpostikeskusteluita yksityistapaturmavakuutuksesta. A oli ottanut yksityistapaturmavakuutuksen ja hän oli ajatellut, että vakuutus korvaisi myös työkyvyttömyyden. A:lle sattui seuraavana vuonna vahinkotapahtuma, jolloin hänelle todettiin aivoverenvuoto ja verenpurkaumia aivoissa sekä hänellä todettiin myöhemmin neuropsykologinen oireisto. A vaati korvausta pysyvästä työkyvyttömyydestä, mutta vakuutusyhtiö katsoi, ettei kyseinen vakuutus korvannut työkyvyttömyyttä. Vaikka vakuutusyhtiö ei korvannut työkyvyttömyyttä, vakuutusyhtiö oli maksanut A:lle ohimenevän haitan korvausta haittaluokan kuusi (6) mukaan sekä pysyvän haitan korvauksen haittaluokan kuusi (6) mukaan, mutta A oli…

 146 näyttökertaa

Tamla 13.6.2018: Oliko tapaturma sattunut työmatkalla vai vapaa-ajalla, oliko S:n veljen asunto ollut laissa tarkoitettu tilapäinen asunto tai majoitus sekä oliko kyseessä ollut tapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettu työmatka, joka voitaisiin korvata lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella?

S:lla oli töihin matkaa 55 kilometria yhtään suuntaan, ja lapsi oli lisäksi herätellyt öisin. Jotta S saisi nukkua pidempään, hän oli ilmoituksensa mukaisesti veljensä luona nukkumassa noin 1-2 kertaa kuukaudessa. Kun S lähti veljensä luota kävelemään autolle, hänen oikea jalkansa osui asfaltin ja nurmikon rajalle, jolloin oikea nilkka nyrjähti pahasti. Asiassa oli kysymys siitä, oliko tapaturma sattunut työmatkalla vai vapaa-ajalla, oliko S:n veljen asunto ollut laissa tarkoitettu tilapäinen asunto tai majoitus sekä oliko kyseessä ollut tapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettu työmatka,…

 121 näyttökertaa

KKO:2014:9: Oliko vahingon tapahtuessa autot omistaneella maahantuojalla, jolle myös vakuutus oli ollut voimassa, oikeus saada vakuutuskorvaus?

Oy F oli tuonut maahan 27 henkilöautoa, jotka se oli myynyt omistuksepidätysehdoin jälleenmyyjälle D Oy:lle. Yhtiöiden välisen sopimuksen mukaan vaaranvastuu myytyjen autojen osalta oli siirtynyt D Oy:lle, jolla oli ollut myös velvollisuus vakuuttaa autot. Autot olivat myöhemmin vahingoittuneet, kun viemärivesi oli meriveden noustua tulvinut satama-alueella sijainneelle autojen säilytyspaikalle. Asiassa oli erityistä merkitystä sille, että vakuutussopimuksessa autoja tuli säilyttää vakuutussopimuksen mukaisella paikalla, mutta näin ei oltu tehty, vaan autoja oltiin säilytetty Turun satama-alueella, jossa kyseinen vahinko oli sattunut. D Oy ei…

 170 näyttökertaa

KKO:2014:21: Korkein oikeus katsoi, että vakuutusyhtiöllä oli oikeus evätä yhtiöltä korvaus kokonaan, kun yhtiö oli tietoisena pyrkinyt salaamaan vakuutusyhtiöltä ostotositteista ilmenevät tiedot

Yhtiö oli vaatinut vakuutusyhtiöltä 300 000 euron korvausta tulipalossa tuhoutuneesta vaihto-omaisuudesta, jonka hankintahinta oli ollut alle 50 000 euroa. Yhtiö oli ilmoittanut vahingoittuneen omaisuuden arvoksi 300 000 euroa sekä jätemaksut. Yhtiö oli pyrkinyt salaamaan vakuutusyhtiöltä ostotositteista ilmenevät tiedot. Asiassa oli tällöin kysymys siitä, oliko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus evätä yhtiöltä korvaus kokonaan, kun yhtiö oli tietoisena pyrkinyt salaamaan vakuutusyhtiöltä ostotositteista ilmenevät tiedot.  KKO:2014:21 Diaarinumero: S2011/460Antopäivä: 7.4.2014Taltio: 743 Yhtiö oli vaatinut vakuutusyhtiöltä 300 000 euron korvausta tulipalossa tuhoutuneesta vaihto-omaisuudesta, jonka hankintahinta ostotositteiden…

 147 näyttökertaa

FINE-035804 (2021) 24.08.2021: Tuliko asiakkaan polven tähystysleikkauksesta aiheutuneet kulut korvata tapaturmaan 15.10.2019 liittyvinä yksityistapaturmavakuutuksesta?

Asiassa oli kysymys siitä, tulisiko asiakkaan polven tähystysleikkauksesta aiheutuneet kulut korvata tapaturmaan 15.10.2019 liittyvinä. FINE katsoi, että 15.9.2020 tehty polven tähystysleikkaus oli ollut tapaturmassa aiheutuneen murtuman jälkitilan hoidossa perusteltu ja siitä aiheutuneet kulut kuuluvat tapaturmaan liittyvänä korvattaviksi ottaen huomioon asiassa esitetyt tapahtumatiedot, lääketieteellinen selvitys ja asiantuntijalausunto. Siten FINE suositti vakuutusyhtiötä korvaamaan asiakkaalle polven tähystysleikkauksesta 15.9.2020 aiheutuneet kulut yksityistapaturmavakuutuksenvakuutusehtojen mukaan. FINE-035804 (2021) Diaarinumero: FINE-035804 (2021) Vakuutuslaji: Yksityistapaturmavakuutus Ratkaisu annettu: 24.08.2021 Tapahtumatiedot Vahinkoilmoituksen mukaan asiakkaalle (s. 1966) sattui tapaturma hevosen hoitotilanteessa 15.10.2019, kun hevonen potkaisi takajalalla…

 180 näyttökertaa

HelHo 6.9.2018: Oliko Asunto Oy SSSn oikeus saada vakuutusyhtiöltä korvausta suorituskyvyttömyysvakuutuksen perusteella vanhentunut?

LLL Oy -niminen rakennusliike oli perustanut ja rakentanut Asunto Oy SSS:n. LLL Oy oli ottanut III Vahinkovakuutusyhtiö Oy:stä suorituskyvyttömyysvakuutuksen. Suorituskyvyttömyysvakuutus on vakuutus, joka rakennuttajan on otettava taloyhtiölle kattamaan rakennuttajan vastuut, jos rakennuttaja ei pysty vastaamaan virheistä, jotka havaitaan 10 vuoden sisällä. Vakuutuksen voimassaoloaikana asunto-osakeyhtiön rakennuksissa oli havaittu rakennusvirheitä, joista osasta Oulun käräjäoikeus oli lainvoimaisella tuomiollaan tuominnut LLL Oy:n maksuvelvolliseksi. LLL Oy oli asetettu konkurssiin 18.10.2011, joten yhtiö oli tullut asuntokauppalain 2 luvun 19 §:n tarkoittamalla tavalla suorituskyvyttömäksi. Asiassa oli kysymys siitä,…

 196 näyttökertaa

VakO 2379:2020: Oliko vakuutuslaitos määrättävä suorittamaan A:lle päivärahaa ottamalla huomioon muita työsuhteita ja ansioita kuin laitos W:n, X Oy:n ja Y Oy:n työsuhteet ja niistä saadut ansiot A:n vuosityöansiota määritettäessä?

Vakuutuslaitos oli myöntänyt A:lle vuosityöansioon perustuvaa päivärahaa ajalle 27.5.–30.9.2018 hänelle 28.4.2018 vapaaehtoiseen maanpuolustukseen osallistumisen yhteydessä sattuneen tapaturman perusteella. Päivärahan perusteena oleva vuosityöansio oli määritetty tapaturman sattumishetkellä voimassa olleesta työsuhteesta laitos W:ltä tapaturmaa edeltävän vuoden ajalta saatujen työansioiden perusteella. A haki vakuutuslaitoksen päätöksiin muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta ja vaatii niiden kumoamista. A:n mukaan vuosityöansioksi tuli huomioida kaikki hänen eri työnantajiensa palveluksessa ajalta 28.4.2017–27.4.2018 saadut ansiotulot, joihin maksettavan päivärahan tuli perustua.  Asiassa oli kysymys siitä, oliko vakuutuslaitos määrättävä suorittamaan A:lle päivärahaa ottamalla huomioon…

 180 näyttökertaa

KRIL (1667/38/09): Oliko korvausvaatimus esitetty liian myöhään, ja oliko vakuutusyhtiö velvollinen maksamaan K:lle tämän vaatimaa korvausta?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko korvausvaatimus esitetty liian myöhään, ja oliko vakuutusyhtiö velvollinen maksamaan K:lle tämän vaatimaa korvausta. K oli saanut isoäidiltään lahjaksi asunto-osakkeet ja päätti myydä osakkeet ja sopi XX Oy:n kanssa myyntitoimeksiannosta. K:n mukaan hänelle aiheutui kaupasta 11 740,25 euron vahinko, koska XX Oy laiminlöi kertoa hänelle veroseuraamuksista. K katsoi, että kiinteistönvälittäjä oli syyllistynyt vahingonkorvausvastuun perustavaan laiminlyöntiin ja törkeään huolimattomuuteen, kun hän jätti kertomatta K:lle veroseuraamuksista. K esitti XX Oy:lle vahingonkorvausvaatimuksen 18.6.2007. K:n ja XX Oy:n välillä oli korvausriita,…

 157 näyttökertaa

FINE-029495 (2021): Korvattiinko A:n kotiavun kulut vastuuvakuutuksesta, kun koronaepidemian takia A ei halunnut kotiinsa ulkopuolisia henkilöitä siivoamaan?

Tapauksessa A oli tyytymätön hänelle korvatun kotiavun määrään. A totesi, ettei hän pysty koronaepidemian vuoksi käyttämään ulkopuolista siivousapua, vaan siivouksen hoitaisivat hänen alaikäiset lapsensa. Näin ollen A vaati, että korvaus kotitöistä maksetaan rahana. Vastuuvakuutus liittyy niihin tilanteihin, joissa vakuutettu on aiheuttamastaan vahingosta vahingonkorvausvastuussa jollekin toiselle henkilölle tai taholle. Vastuuvakuutus otetaan sen vaaran varalta, että vakuutuksenottaja joutuu vahingonkorvausvelvolliseksi. A:lle on myönnetty maksusitoumus ulkopuolisen kotiavun käyttöön ajalle 18.5.2020 – 30.6.2020. Yhtiö toteaa kuitenkin, että korvausta maksetaan ainoastaan henkilövahingon seurauksena aiheutuneista tosiasiallisista kustannuksista ja…

 281 näyttökertaa