Press "Enter" to skip to content

Miten onnistua muutoksenhaussa

Vakuutuskorvausriitaprosessi

Muutoksenhakukeinot voivat olla erilaisia riippuen vakuutuksista. Se, miten riitatilanteessa kannattaa toimia, riippuu monista eri tekijöistä. Lakisääteisissä ja vapaaehtoisissa vakuutuksissa muutoksenhakukeinot saattavat poiketa toisistaan. Eri vakuutuslajien välillä muutoksenhaussa on myös eroja. 

Muutoksenhaku tapaturmavakuutuslaitosten antamiin päätöksiin etenee seuraavasti (tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön sekä muun lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvia valitusasioita): Tapaturmavakuutuslaitosten antamiin päätöksiin haetaan muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta, jonka jälkeen voidaan hakea muutosta vakuutusoikeudesta sekä korkeimmasta oikeudesta, mikäli korkein oikeus myöntää valitusluvan. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen voi hakea 30 päivän kulussa kirjallisesti muutosta vakuutusoikeudesta.

Valtiokonttori käsittelee valtion palveluksissa olevien henkilöiden työtapaturmat ja ammattitaudit. Valtiokonttorin päätökseen voidaan hakea muutosta vakuutusoikeudesta sekä korkeimmasta oikeudesta, mikäli korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Tavallisesti vakuutuskorvausriitaprosessi etenee seuraavasti:

  1. Oikaisupyyntö
  2. Lautakunta
  3. Vakuutusoikeus
  4. (Korkein oikeus)

Vakuutusriidoissa täytyy miettiä, millä tavalla päätöstä halutaan oikaistavan, mitä reittiä muutoksenhakua haetaan, millä perusteilla muutosta haetaan ja mitä todistelua muutoksenhakua varten täytyy hankkia.

Mikäli on tyytymätön vakutuusyhtiön päätökseen, asiaa kannattaa selvittää ensin vakuutusyhtiön kanssa. Vakuutusyhtiön kielteiseen päätökseen  ei tarvitse tyytyä, vaan päätökseen voi hakea muutosta lautakunnalta.  Vakuutusyhtiön päätöksestä voi pyytää lausuntoa päätökseen soveltuvalta lautakunnalta.

Mikäli lautakunnan päätös on kielteinen, voi tietyissä tilanteissa hakea muutosta vakuutusoikeudelta. Vakuutusoikeus on sosiaalivakuutusasioissa ylin oikeusaste. Vakuutusoikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Muut vaihtoehdot

Toisinaan kysymykseen voi tulla muutoksenhakuprosessin ohella se, että hakija on tapaturman, lääkevahingon tai muun seikan johdosta työkyvytön. Täältä voi lukea lisää ratkaisuvaihtoehtoja.

1. Muutoksenhaku – oikaisupyyntö

Korvauspäätökseen haetaan ensin oikaisua vakuutusyhtiöstä.

Korvauspäätöksen liitteenä on muutoksenhakuohje, jossa kerrotaan, miten päätökseen voi hakea muutosta.

Vakuutuslautakunnan toiminnassa noudatettavan finanssialan sopimuspohjaisen asiakasorganisaation (FINE) ohjesäännön 10 §:n mukaan lautakunta voi jättää riita-asian käsittelemättä, jos asiakas ei ole ensin pyrkinyt selvittämään asiaa suoraan palveluntarjoajan kanssa. (Ratkaisussa FINE-033602 (2021) oli kysymys siitä, ettei Vakuutuslautakunnalle esitetystä selvityksestä ei käy ilmi, että A olisi hakenut vakuutusyhtiöltä korvausta kuntoutuksesta. Lautakunta jättää asian tältä osin käsittelemättä ja kehottaa A:ta kääntymään ensisijaisesti vakuutusyhtiön puoleen.)

Oikaisupyyntö on aina tehtävä ennen kuin haetaan muutosta lautakunnasta.

2. Muutoksenhaku – lautakunta

Mikäli on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen oikaisuvaatimuksesta, voi hakea oikaisua lautakunnasta.

Muutosta voi hakea Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta (FINE).

FINEn yhteydessä toimii vakuutuslautakunta, joka käsittelee vapaaehtoisten vakuutusten päätöksiä ja antaa niistä suosituksia.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee lakisääteisen tapaturmavakuutuksen sekä urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvan vahinkoja.

Valitus muutoksenhakuelimissä on maksutonta.

Päätös voidaan viedä myös yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi, mutta se ei ole suuren kuluriskin takia suositeltavaa.

3. Muutoksenhaku – vakuutusoikeus

Lautakunnan päätökseen voi hakea oikaisua vakuutusoikeudesta.

4. Muutoksenhaku – korkein oikeus

Vakuutusoikeuden päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, mikäli korkein oikeus myöntää valitusluvan.