Press "Enter" to skip to content

Lääkevahinkovakuutus

Lääkevahinkovakuutusriidat liittyvät useimmiten syy-yhteyteen sairauden, vian tai vamman sekä lääkkeen välillä, korvauksen määrään ja lajiin sekä ansionmenetyksen ja pysyvän haitan korvaamiseen.

1. Syy-yhteys

Lääkevahinkovakuutusriidat voivat liittyä syy-yhteyteen.

Mitä tarkoitetaan lääkevahingolla?

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä, ehtojen kohdassa 2 tarkoitettu lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

2. Korvaus

Mitä lääkevahingoista korvataan?

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen kohdan 7 (Vahingon määrä) mukaan korvaus lääkevahingosta määrätään soveltaen vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2, 2a–2d, 3, 4, 7 ja 8 pykälän, 6 luvun 1 pykälän sekä 7 luvun 3 pykälän säännöksiä. Korvauksen määrittämisessä käytetään soveltuvin osin liikennevahinkolautakunnan normeja ja ohjeita. (…)

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 5 luvun 2 §:n (16.6.2004/509) mukaan henkilövahingonkärsineellä on oikeus korvaukseen
1) tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista;
2) ansionmenetyksestä;
3) kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta;
4) pysyvästä haitasta.

3. Ansionmenetys

Lääkevahinkovakuutuksesta maksettavalla vahingonkorvauksella pyritään saattamaan vahingonkärsinyt siihen taloudelliseen asemaan, jossa hän olisi ollut ilman lääkevahinkoa. 

Usein riidat liittyvät ansionmenetykseen ja erityisesti sen määrään, kuinka paljon korvataan ansionmenetystä.

Ansionmenetyksestä määrätään korvaus ottamalla lähtökohdaksi arvio ansiotulosta, jonka vahinkoa kärsinyt olisi saanut, jollei vahinkotapahtumaa olisi sattunut. Yleensä arvioinnin lähtökohtana on se ansiotulo, jota vahinkoa kärsinyt on välittömästi ennen vahinkotapahtumaa saanut. Tästä arvioidusta menetyksestä vähennetään ne tulot, jotka vahingonkärsinyt saa vahingosta huolimatta.

Ansionmenetystä ei voi korvata, mikäli henkilö on työkyvytön: Ratkaisussa FINE-033602 (2021) vakuutuslautakunta katsoi esitetyn selvityksen perusteella, ettei A:lle ole osoitettu aiheutuneen lääkevahingon seurauksena ansionmenetystä vuonna 2018. A:lla ei olisi ollut työtuloja ilman lääkevahinkoa, koska hän oli työkyvytön selkäsairautensa vuoksi. Työkyvyttömyyttä ja ansionmenetystä vuoden 2018 jälkeen ei ollut lautakunnan käytössä olevilla selvityksillä mahdollista arvioida. Vakuutuslautakunta ei käytettävissään olevilla selvityksillä suosittanut korvausta ansionmenetyksestä.

4. Pysyvä haitta

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 c §:n (16.6.2004/509) 2 momentin mukaan pysyvästä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon henkilövahingon laatu ja vaikeusaste sekä vahinkoa kärsineen ikä. Korvausta korottavana tekijänä voidaan lisäksi ottaa huomioon henkilövahingosta vahinkoa kärsineelle aiheutunut elämänlaadun erityinen heikentyminen.

Lain 5 luvun 2 c §:n (16.6.2004/509) 2 momentin mukaan pysyvästä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon henkilövahingon laatu ja vaikeusaste sekä vahinkoa kärsineen ikä. Korvausta korottavana tekijänä voidaan lisäksi ottaa huomioon henkilövahingosta vahinkoa kärsineelle aiheutunut elämänlaadun erityinen heikentyminen.