Press "Enter" to skip to content

FINE-056949: Vakuutusyhtiön korvauspäätös ja sen muuttuminen

Vakuutusyhtiön antama korvauspäätös sitoo vakuutusyhtiötä voimassa olevan oikeuden ja hyvän vakuutustavan perusteella. Mutta voiko vakuutusyhtiö muuttaa sitä ja millä perusteilla? Korkeimman oikeuden KKO 2021:85 mukaisesti vakuutusyhtiön vastaa korvaustoiminnan järjestelyistä ja korvausratkaisujen ilmoittamisesta hakijalle. Ilmoitus sitoo vakuutusyhtiötä hyvän vakuutustavan perusteella. Korvausratkaisua ei myöskään voi muuttaa, jos perusteet korvauksen epäämiselle olisivat käyneet ilmi materiaalista, joka vakuutusyhtiöllä olisi ollut mahdollisuus saada käyttöönsä.

Muutosperusteita voi syntyä esimerkiksi vakuutussopimuslain säännösten, oikeustoimilain mukaisten pätemättömyys- tai kohtuullistamisperusteiden tai mahdollisesti asiassa ratkaisun tekemisen jälkeen saadun uuden selvityksen perusteella. Tästä on vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksia asioissa FINE-029890, VKL 499/12, VKL 570/12 ja VKL 304/14. Alla oli ravintolan tiloissa tapahtunut tulipalo ja vakuutusyhtiö korvasi korvattavuusilmoituksensa perusteella kiinteistölle aiheutuneet vahingot. Vakuutusyhtiö kuitenkin jätti korvaamatta ravintolan rasvakanavan ja huippuimurin koska vakuutusehtojen mukaan vakuutettuna ei ollut liiketoimintaa palveleva LVIS kalusto. Kiinteistöosakeyhtiö haki muutosta päätökseen ja perusteli sitä sillä että vakuutusyhtiö oli aikaisemmin ilmoittanut sitä sitovalla tavalla korvaavansa kiinteistölle aiheutuneet vahingot. Vakuutuslautakunta alla päätyi vakuutusyhtiön kannalle ja katsoi että vakuutusyhtiön ilmoitus oli vielä sille vahingoista esitetyn aineiston perusteella yleisluonteinen ilmoitus jossa ei otettu kantaa yksityiskohtiin.

FINE-056949

Asianumero:

FINE-056949 (2023)

Vakuutuslaji:

Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu:

13.10.2023

Lakipykälät:

9, 9.2

Palovahinko. Ravintolan huippuimurin ja siihen liittyvän kanavan korvaaminen kiinteistövakuutuksesta. Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen sisältö. Korvausmenettely. Korvauspäätöksen sitovuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan kiinteistöosakeyhtiön tiloissa sijaitsevassa ravintolassa tapahtui tulipalo. Palovahinko korvattiin taloyhtiön kiinteistövakuutuksesta, mutta osapuolten välille jäi riitaiseksi kysymys ravintolan huippuimurin ja siihen liittyvän kanavan kustannusten korvaamisesta.

D Oy oli laatinut vahingon jälkeen alustavan palokartoitusraportin 30.6.2022. Vakuutusyhtiö antoi asiasta 4.7.2022 päätöksen, jonka mukaan omaisuusvakuutus korvaa kiinteistölle aiheutuneen palovahingon D Oy:n kartoitusraportin osoittamassa laajuudessa vahinkoa edeltävään tasoon. Vakuutusyhtiön päätöksessä 26.7.2022 ilmoitettiin, että ravintolan huippuimurin ja siihen liittyvän kanavan uudistamiskustannusta ei korvata. Vakuutusyhtiö vetosi vakuutusehtojen kohtaan 4.2.1, jonka mukaan vakuutuksen kohteena ei ole rakennuksen käyttötarkoituksen kannalta välttämätön tuotanto ja liiketoimintaa palveleva LVIS ja konetekniikka ja kalusto.

Taloyhtiö katsoi, että vakuutusyhtiön myöhempi päätös oli ristiriidassa aiemman päätöksen kanssa. Aiemmassa päätöksessä vahinko oli ilmoitettu korvattavaksi kartoitusraportin osoittamassa laajuudessa vahinkoa edeltävään tasoon. Taloyhtiö katsoi, että vakuutusyhtiö oli sitoutunut korvaamaan myös huippuimurin ja kanavan. Taloyhtiö vetosi D Oy:n raportin purkutöihin liittyviin valokuviin, jotka taloyhtiön mukaan tukivat tätä tulkintaa.

Vakuutusyhtiö ei muuttanut päätöstään, vaan totesi, että alkuperäisessä korvauspäätöksessä kiinteistöllä tarkoitetaan vakuutuskirjassa ja sopimuksessa vakuutettua kiinteistöä. Päätös ei tarkoita sitä, että vakuuttamatonta omaisuutta tai muiden omaisuutta korvattaisiin. LVIS-tekniikka, joka palvelee vain ravintolan toimintaa, ei ole vakuutettuna. Vakuutusyhtiön sisäinen muutoksenhakuelin totesi, että D Oy:n raportissa ei ole vahingon laajuutta kuvaavassa kohdassa tai suositeltavissa toimenpiteissä mainittu huippuimuria eikä siihen liittyvää kanavaa. Raportin yleisissä havainnoissa on mainittu, että kohteessa pitää selvittää, mikä kiinteässä sisustuksessa on kiinteistön ja mikä ravintoloitsijan. Alustavaan palokartoitusraporttiin liittyvissä kuvissa ei ole eritelty huippuimuria tai siihen liittyvää kanavaa, vaan kuvat ovat yleisluonteisia kuvia katon avaamisesta ja sen suojaamisesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Taloyhtiö pyytää FINEä lausumaan, tuleeko vakuutusyhtiön korvata huippuimuri ja siihen liittyvä kanava. Taloyhtiö viittaa edelleen 4.7.2022 annettuun päätökseen ja kartoitusraportin sivuilla viisi ja kuusi oleviin purkamiseen liittyviin kuviin.

Vakuutusyhtiö toteaa, että vaurioitunut rasvakanava ja siihen liittyvä huippuimuri ovat olleet yksinomaan ravintolan liiketoimintaa palvelevaa LVIS-tekniikkaa. Vakuutusyhtiö katsoo, että se ei ole sitoutunut korvauspäätöksen virkkeellä korvaamaan rasvanpoistokanavaa tai huippuimuria, sillä virkkeellä on sitouduttu korvaamaan ainoastaan kiinteistölle aiheutunut palovahinko, eivätkä rasvanpoistokanava tai huippuimuri vakuutusehtojen mukaan ole kiinteistön vakuutuksen kohteena. Vahinkokartoitusraportissa ei ole vahingon laajuutta kuvaavassa kohdassa tai suositeltavissa toimenpiteissä mainittu huippuimuria eikä siihen liittyvää kanavaa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 9 §:n (Vastuu puutteellisista ja virheellisistä tiedoista) 1 momentin mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Saman pykälän 2 momentin mukaan mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Kiinteistövakuutuksen 1.1.2022 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 4 (Mitä on vakuutettu) alakohdan 4.1 (Vakuutettava omaisuus) mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty omaisuus. Omiksi vakuutuskohteikseen tulee merkitä, ellei jäljempänä toisin mainita:

• rakennus

• koneet, työkalut ja kalusto

[…]

Vakuutusehtojen kohdan 4.2 (Vakuutuksen kohde) alakohdan 4.2.1 (Rakennuskohteet, Muut rakennukset kuin asuinrakennukset) mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu rakennus tai katos.

[…]

Kun vakuutettuna on rakennus, eivät vakuutuksen kohteena kohdassa 4.1 mainitun lisäksi ole

• rakennuksen käyttötarkoituksen kannalta välttämätön tuotanto- ja liiketoimintaa palveleva LVIS- ja konetekniikka ja kalusto, vaikka ne olisi asennettu jo rakennusvaiheessa eikä niitä saisi pois niitä tai rakenteita rikkomatta.

[…]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko rakennuksen huippuimurin ja siihen liittyvän kanavan korjauskulut korvata kiinteistövakuutuksesta sillä perusteella, että vakuutusyhtiön korvauspäätöksessä on ilmoitettu vahingon korvaamisesta kartoitusraportin osoittamassa laajuudessa vahinkoa edeltävään tasoon.

Palovahingossa vaurioitunut huippuimuri ja kanava olivat rakennuksessa sijaitsevan ravintolan käytössä. Isännöintiyrityksen edustajan 19.7.2022 vakuutusyhtiölle lähettämän sähköpostin mukaan huippuimuri palveli ravintolan rasvakanavaa ja oli asennettu silloin, kun tilan käyttötarkoitus oli muuttunut ravintolaksi.

Asiaan sovellettavien vakuutusehtojen mukaan muiden kuin asuinrakennusten tapauksessa silloin, kun vakuutettuna on rakennus, eivät vakuutuksen kohteena ole rakennuksen käyttötarkoituksen kannalta välttämätön tuotanto- ja liiketoimintaa palveleva LVIS- ja konetekniikka ja kalusto.

FINE toteaa, että ravintolan toimintaa palveleva rasvakanava ja huippuimuri eivät siten ole vakuutussopimukseen sovellettavien vakiovakuutusehtojen mukaan vakuutuksen kohteena, eikä niille aiheutunut vahinko tule sovellettavien vakioehtojen mukaan vakuutuksesta korvattavaksi.

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun KKO 2021:85 mukaan vakuutusyhtiöllä on vastuu siitä, kuinka se järjestää korvaustoimintonsa ja millä tavoin korvausratkaisuista ilmoitetaan korvauksen hakijalle. Annettu korvausratkaisu sitoo lähtökohtaisesti vakuutusyhtiötä hyvän vakuutustavan perusteella. Korvausratkaisua ei voi muuttaa, jos perusteet korvauksen epäämiselle olisivat käyneet ilmi materiaalista, joka vakuutusyhtiöllä olisi ollut mahdollisuus saada käyttöönsä.

Myös Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että voimassa olevan oikeuden ja hyvän vakuutustavan perusteella vakuutusyhtiön antama myönteinen korvauspäätös sitoo lähtökohtaisesti vakuutusyhtiötä. Korvauspäätöksen lähtökohtainen sitovuus voi kuitenkin kumoutua esimerkiksi vakuutussopimuslain säännösten, oikeustoimilain mukaisten pätemättömyys- tai kohtuullistamisperusteiden tai mahdollisesti asiassa ratkaisun tekemisen jälkeen saadun uuden selvityksen perusteella. Tämä käytäntö käy ilmi esimerkiksi lautakunnan ratkaisusuosituksista asioissa FINE-029890, VKL 499/12, VKL 570/12 ja VKL 304/14.

Vakuutussopimuslaissa ei ole määritelty sitä, minkälaista tahdonilmaisua pidetään vakuutusyhtiön korvauspäätöksenä. FINE toteaa, että vakuutusyhtiötä sitovasta korvauspäätöksestä on kysymys yleensä niissä tapauksissa, joissa vakuutusyhtiö nimenomaisesti ilmoittaa tiettyä vahinkotapausta koskevasta korvausratkaisustaan. Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännössä korvauspäätöksen sitovuuden on katsottu edellyttävän, että vakuutusyhtiön viestissä tai muussa tiedonannossa oleva ilmoitus vahingon korvattavuudesta on ollut varaukseton.

Taloyhtiö on vedonnut asiassa vakuutusyhtiön 4.7.2022 antaman päätöksen sisältöön sekä kartoitusraportin valokuviin. Korvauspäätöksessä ilmoitetaan, että palovahinko korvataan kartoitusraportin osoittamassa laajuudessa vahinkoa edeltävään tasoon. FINE toteaa, että kyseinen vakuutusyhtiön päätös on otsikoitu korvattavuuspäätökseksi ja siinä ilmoitetaan vahingon tiedot ja syy. Päätöksessä ilmoitetaan, että omaisuusvakuutus korvaa kiinteistölle aiheutuneen vahingon, mainitaan omavastuun suuruus ja annetaan ohjeita korjaustöiden tilaamisesta ja korjauslaskujen toimittamisesta.

D Oy:n kartoitusraportin sivuilla viisi ja kuusi olevat valokuvat ovat pelastuslaitoksen henkilökunnasta avaamassa rakennuksen kattoa (kuvateksti ”Pelastuslaitos avasi kattoa.”) ja avatusta katosta (kuvateksti ”Avattu alue.”). Kartoitusraportissa on lisäksi valokuvia rakennuksen seinustalta ja katolta vahingon jälkeen tehdyistä suojauksista sekä vahingon ja sammutustöiden jälkeisestä tilanteesta ravintolasalista ja keittiöstä.

Vakuutusyhtiön korvauspäätös on FINEn näkemyksen mukaan tässä tapauksessa ollut yleinen ilmoitus siitä, että vakuutuksen kohteena olevalle rakennukselle aiheutunut palovahinko korvataan. FINE katsoo, että vaikka vakuutusyhtiöllä on ollut D Oy:n kartoitusraportti käytettävissään korvauspäätöstä annettaessa, ei vakuutusyhtiön riidanalaisessa päätöksessä ole otettu kantaa siihen, mitkä rakennuksen osat tai vaurioituneet esineet ovat vakuutuksesta korvattavia tai ylipäätään vakuutuksen kohteena. Pelkästään kartoitusraportin yleis- ja tilannekuvien perusteella vakuutusyhtiölle ei voida katsoa muodostuvan vakuutusehdoista riippumatonta korvausvelvollisuutta kuvissa näkyvistä vahingoista. Näin ollen FINE katsoo, että vakuutusyhtiölle ei ole muodostunut 4.7.2022 annetussa korvauspäätöksen myötä vakuutusyhtiötä sitovaa velvollisuutta korvata huippuimurin ja rasvakanavan vahinko.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Siirala                                              

Esittelijä Salo

 33 näyttökertaa

Be First to Comment

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.