Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Vakuutussopimus

FINE-041675 (2022): Kuinka pitkältä ajalta vakuutusyhtiön tuli korvata asiakkaan selän hoito- ja tutkimuskuluja yksityistapaturmavakuutuksesta tapaturmaan 31.3.2021 liittyen?

A (s. 1997) putosi hevosen selästä ja loukkasi selkänsä, minkä jälkeen A:lta todettiin muun muassa välilevynpullistuma. A haki korvausta hoitokuluista yksityistapaturmavakuutuksestaan, mutta vakuutusyhtuö korvasi vain hoitokulut 4.5.2021 saakka, ja hylkäsi korvaushakemuksen jatkohoidon osalta. Yhtiö katsoi, että kuvattu vammamekanismi ei ollut tarpeeksi voimakas aiheuttamaan terveeseen kudokseen välilevynpullistumaa, joten hoidontarve 4.5.2021 jälkeen johtui tapaturmasta riippumattomista löydöksistä. A pyysi asiassa FINEn ratkaisusuositusta, mutta FINE myös katsoi, että A:lle tapaturmasta aiheutuneet hoitokulut olivat tulleet riittävästi korvatuiksi vakuutusyhtiön huomioimana ajanjaksona. FINEn mukaan muutokset eivät ajallisesti…

 111 näyttökertaa

FINE-045232 (2022): Kuuluivatko iontoforeesihoidon antamisesta aiheutuneet kustannukset A:n sairausvakuutuksen korvauspiiriin? FINE ei suosittanut muutosta asiassa

A (s. 2004) oli vakuutettuna henkilövakuutuksessa, ja A:n sairausvakuutuksesta korvattiin paikallisen liikahikoilun aiheuttamine sairauden hoitokuluina lääkärinpalkkiot, laboratorio- ja lääkekulut. A:n liikahikoiluun annettu lääkeliuos ei toiminut, ja toimivaksi hoidoksi osoittautui A:lle annettu paikallinen iontoforeesihoito. A:n huoltaja vaati korvausta iontoforeesihoidon aiheuttamista kustannuksista, mutta vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta iontoforeesihoitoa, koska vakuutuksesta ei korvattu sairauden hoitona fysioterapiaan rinnastettavaa hoitoa. Tapauksessa oli kysymys FINEssä siitä, kuuluiko iontoforeesihoidon antamisesta aiheutuneet kustannukset A:n sairausvakuutuksen korvauspiiriin. FINE katsoi, että iontoforeesihoidossa oli ollut kyse vakuutukseen sisältyvän rajoitusehdon mukaisesta fysioterapiasta, fysikaalisesta…

 85 näyttökertaa

FINE-041220 (2022): A:lla todettiin tapaturman jälkeen ylemmän lapalihaksen jänteen ohentuminen ja etuosan läpäisevä repeämä sekä rustoreunuksen yläosan ja hauiksen pitkän pään jänteen rappeuma ja olkalisäke-solisluunivelen nivelrikko.  Tuliko asiakkaan oikean olkapään leikkaustoimenpiteen kulut ja leikkauksen jälkeiset fysioterapiakulut korvata yksityistapaturmavakuutuksesta? FINE ei suosittanut muutosta asiassa

A (s. 1960) oli kaatunut tuolista, ja hän kaatui maahan oikealle kyljelleen. A:n oikea olkapää kipeytyä saman päivän aikana, mutta A hakeutui lääkäriin vasta 14.6.2021. Olkapäässä todettiin repeämä ja nivelrikko, jolloin A haki maksusitoumusta olkapään leikkaustoimenpiteeseen yksityistapaturmavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö ei suorittanut korvausta, koska se katsoi, että A:n oikean olkapään löydökset olivat sairausperäisiä, eivätkä tapaturmasta johtuvia. Yhtiö katsoi, että vahinkotapahtuma oli ollut voimakas, ettei se olisi voinut yksin ilman sairausperäisiä löydöksiä aiheuttaa todettua repeämää. A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen, ja haki asiassa FINEn…

 93 näyttökertaa

FINE-038678 (2022): Oliko A laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan ennen vakuutussopimuksen tekemistä ja/tai antanut vakuutusyhtiölle virheellistä tietoa korvausta hakiessaan, ja oliko yhtiöllä siten oikeus periä jo maksamansa korvaukset takaisin?

A haki sairausvakuutusta, johon oli kuulunut täytettäväksi terveysselvitys. A ilmoitti, että hänellä oli vuonna 2004 epäilty umpisuolentulehdusta ja hoidettu hammastulehdus kahdella antibioottikuurilla, minkä lisäksi hänelle oli sattunut sormeen kohdistunut työtapaturma. Vakuutus myönnettiin ihon sairautta koskevalla pysyvällä yksilöllisellä rajoitusehdolla. Vuonna 2019 A haki verkkopalvelun kautta toistuvasti korvausta vahvoista särkylääkkeistä, jolloin vakuutusyhtiö sai tietoon, että A oli ollut vuonna 2003 auto-onnettomuudessa, josta A ei ollut kertonut yhtiölle. Vakuutusyhtiö teki 17.7.2020 päätöksen, jossa katsoi, että A:n olisi vakuutushakemuksen terveysselvitystä täyttäessään ilmoittaa lääkärikäynnistä 29.5.2003.…

 98 näyttökertaa

KKO:2014:21: Korkein oikeus katsoi, että vakuutusyhtiöllä oli oikeus evätä yhtiöltä korvaus kokonaan, kun yhtiö oli tietoisena pyrkinyt salaamaan vakuutusyhtiöltä ostotositteista ilmenevät tiedot

Yhtiö oli vaatinut vakuutusyhtiöltä 300 000 euron korvausta tulipalossa tuhoutuneesta vaihto-omaisuudesta, jonka hankintahinta oli ollut alle 50 000 euroa. Yhtiö oli ilmoittanut vahingoittuneen omaisuuden arvoksi 300 000 euroa sekä jätemaksut. Yhtiö oli pyrkinyt salaamaan vakuutusyhtiöltä ostotositteista ilmenevät tiedot. Asiassa oli tällöin kysymys siitä, oliko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus evätä yhtiöltä korvaus kokonaan, kun yhtiö oli tietoisena pyrkinyt salaamaan vakuutusyhtiöltä ostotositteista ilmenevät tiedot.  KKO:2014:21 Diaarinumero: S2011/460Antopäivä: 7.4.2014Taltio: 743 Yhtiö oli vaatinut vakuutusyhtiöltä 300 000 euron korvausta tulipalossa tuhoutuneesta vaihto-omaisuudesta, jonka hankintahinta ostotositteiden…

 154 näyttökertaa

KKO:2007:23: Pidettiinkö hirven väistämistä vakuutussopimuslain vahingon torjumiseen tähtäävänä pelastamistoimena?

KKO:2007:23 Diaarinumero: S2006/214Esittelypäivä: 31.10.2006Antopäivä: 14.3.2007Taltio: 386 Henkilöauton kuljettaja oli hirveä väistäessään menettänyt auton hallinnan ja auto oli tieltä suistuessaan vaurioitunut. Auton osakaskovakuutuksen ehtojen mukaan olisi voitu korvata vain sellainen esinevahinko, jonka syynä oli törmääminen hirvieläimeen. Hirven väistämistä ei pidetty vakuutussopimuslain 32 §:n 1 momentissa tarkoitettuna, vahingon torjumiseen tähtäävänä pelastamistoimena eikä vakuutusyhtiö siten ollut velvollinen korvaamaan autolle tieltä suistumisesta aiheutunutta vahinkoa vakuutussopimuslain 61 §:ssa tarkoitettuina pelastamiskustannuksina. (Ään.) VakuutussopimusL 32 § 1 momVakuutussopimusL 61 § Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta Kuljettaessaan…

 172 näyttökertaa

KKO:2007:39: Sitoiko välityslauseke sellaista vahingonkärsijää, joka ei ollut vakuutussopimuksen osapuoli?

KKO:2007:39 Diaarinumero: S2005/498Esittelypäivä: 9.3.2006Antopäivä: 24.4.2007Taltio: 742 Vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan välisessä vakuutussopimuksessa oli sovittu riitojen ratkaisemisesta välimiesmenettelyssä. Kysymys siitä, sitoiko välityslauseke sellaista vahingonkärsijää, joka ei ollut vakuutussopimuksen osapuoli, vai oliko merivahingonlaskija toimivaltainen antamaan korvausselvityksen vahingonkärsineen ja vastuuvakuutuksenantajan välisessä merivakuutukseen perustuvaa korvausta koskevassa asiassa. (Ään.) Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Tausta A oli pyytäessään merivahingonlaskijalta korvausselvitystä kertonut, että hän oli 5.7.1994 ollut Suomenlinnassa Kustaanmiekan saaressa siirtymässä perheineen kivilaiturilta kolmen tonnin painoiseen moottoriveneeseensä, kun laiturin ohi menevää laivaväylää pitkin kulkenut Inreko Laeva AS:n bare…

 129 näyttökertaa

KKO:2008:113: Oliko vakuutuksenantajalla oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä takaisin vakuutetulle suorittamaansa korvausmäärää, jos vahingon aiheuttajan vastuu perustui julkisyhteisön vastuuseen?

KKO:2008:113 Diaarinumero: S2008/76Esittelypäivä: 29.10.2008Antopäivä: 19.12.2008Taltio: 2849 Vakuutussopimuslain 75 §:n 1 momentin säännös ei estänyt vakuutusehdoissa sopimasta, että vakuutuksenantajalla oli oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä takaisin vakuutetulle suorittamaansa korvausmäärää, jos vahingon aiheuttajan vastuu perustui julkisyhteisön vastuuseen. VakSopL 75 § Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta A-Vakuutus Oy:ssä autovakuutuksella vakuutettu ajoneuvoyhdistelmä oli 10.3.2002 suistunut tieltä ojaan ja vaurioitunut. Vakuutusyhtiö oli sanotun vahingon johdosta suorittanut vakuutuksenottajalle korvausta. Vakuutussopimukseen sisältyneiden A-Vakuutus Oy:n Autovakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 63.1 mukaan yhtiöllä on oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä takaisin vakuutetulle…

 97 näyttökertaa

KKO:2001:135: Oliko vakuutusyhtiöllä rajoitusehdon perusteella oikeus kieltäytyä korvaamasta A:n aiheuttamia vahinkoja?

KKO:2001:135 Diaarinumero: S2000/849Esittelypäivä: 5.4.2001Antopäivä: 21.12.2001Taltio: 2739 A oli tahallaan lyönyt B:tä nyrkillä kasvoihin. B oli lyönnin johdosta kaatunut. Pään katuun osumisen seurauksena B:lle oli aiheutunut vaikeat vammat. A:ta vastaan ajetussa rikosoikeudenkäynnissä katsottiin, että vamman syntyminen ei ollut ollut varsin todennäköistä ja vamman aiheuttamista ei luettu A:lle syyksi tahallisena tekona. A tuomittiin lievästä pahoinpitelystä ja ruumiinvamman tuottamuksesta sekä velvoitettiin maksamaan B:lle huomattavia vahingonkorvauksia. A:lla oli kotivakuutukseen sisältyvä vastuuvakuutus, jonka ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tappelun, pahoinpitelyn tai…

 145 näyttökertaa

KKO:2010:25: Määräytyikö vakuutussopimuksen sisältö vakuutuksenottajan saaman käsityksen perusteella?

KKO:2010:25 Diaarinumero: S2008/660Esittelypäivä: 9.12.2009Antopäivä: 25.3.2010Taltio: 641 Vakuutusyhtiön katsottiin markkinoinnissaan antaneen vakuutuksenottajalle puutteellisia ja harhaanjohtavia tietoja sijoitussidonnaisen eläkevakuutuksen hinnasta ja eläkkeen kertymästä. Vakuutussopimuksen sisältö määräytyi vakuutuksenottajan saaman käsityksen perusteella, vaikka se johti siihen, että vakuutusyhtiön hallinnointikuluja koskeva vakuutusehto ei tullut lainkaan noudatettavaksi. (Ään.) VakSopL 5 § 1 momVakSopL 9 § 1 mom Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta A (s. 1970) oli 19.3.1998 ottanut Skandia Life Assurance Company Limitedistä (jäljempänä Skandia) sijoitussidonnaisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Vakuutusmaksujen maksaminen oli alkanut 1.4.1998. Vakuutussopimuksen mukaan…

 112 näyttökertaa