Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Työansion laskeminen

Tamla 14.2.2018: Oliko tapaturmasta aiheutunut yrittäjälle ansionalenemaa?

E oli 67-vuotias ja vanhuuseläkkeelle. Eläkkeelle jäätyään hän oli jatkanut työskentelyä yrityksessä ja hän oli kuulunut lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen. E omisti yrityksestä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa 50 %. Ansionalenemalla tarkoitetaan vahinkoa edeltäneiden ja vahingon seurauksena alentuneiden tulojen erotusta. E:n ansiotulot yhtymistä olivat olleet verotuspäätösten mukaan vuonna 2013 19.831,36 euroa, vuonna 2014 17.033,30 euroa ja vuonna 2015 19.558,35 euroa.  Tapaturmavamman johdosta tehdyllä toimenpiteellä ei esitetyn selvityksen perusteella katsottu olleen vaikutusta E:n yrityksestä saamaan verotettavaan ansiotuloon vuonna 2015, yrityksen tulokseen eikä liikevoittoon. Muutoksenhakulautakunta…

 132 näyttökertaa

Tamla 9.10.2019: Miten työansio lasketaan, kun henkilöllä on kausiluonteinen työ?

A oli hakenut muutosta tapaturmapäivärahan suuruuteen. Päiväraha oli laskettu hänen työnantajansa maksaman palkan perusteella koko vuodeksi, vaikka hän oli ollut lomautettuna keskimäärin viisi kuukautta vuodesta, koska työ oli kausiluonteista. Asiassa oli kysymys siitä, miten henkilön työansio lasketaan, kun henkilöllä oli kausiluonteinen työ. Työtapaturma- ja ammattitautilain 71 §:n 1 momentin mukaan vuosityöansiona pidetään vahingoittuneen työansioita vuositasolla vahinkotapahtuman sattuessa. Muutoksenhakulautakunta totesi, että työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vuosityöansiota määrättäessä voitiin ottaa huomioon vain työansiot, ei työttömyyskorvausta. Lisäksi muutoksenhakulautakunta katsoi, että lain 71 §:n…

 106 näyttökertaa

Tamla 14.2.2019: Perustuivatko L:n työansiot merkittävässä määrin palkkiopalkkaukseen?

Tamla 14.2.2019 Antopäivä: 14.2.2019 Tapaturma on sattunut 11.10.2017 toistaiseksi jatkuvassa työsuhteessa kattoasentajana. Työsuhde oli tapaturman sattuessa kestänyt noin 3 kuukautta ja 3 viikkoa (koeaika neljä kuukautta). Vertailuvuosiin sisältyy ammatillisen perustutkinnon suoritusaikaa ja varusmiespalvelusaikaa 19.2.2015 saakka, minkä jälkeen ei ole ollut työttömyyspäiviä. Urakkapalkan osuus vahinkopäivän ansioissa on ollut noin neljäsosa. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että esitetyn selvityksen perusteella L:n työansiot eivät perustu merkittävässä määrin palkkiopalkkaukseen, eikä vuosityöansiota siten ole arvioitava vastaavaa työtä tekevän henkilön keskimääräistä työansiotasoa vastaavaksi. Muutoksenhakulautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja määritti vuosityöansion…

 109 näyttökertaa

Tamla 9.1.2020: Oliko vuosityöansiona pidettävä vahinkopäivän ja vertailuajan työansioiden keskiarvoa?

A:n  toistaiseksi jatkuva työsuhde oli alkanut 15.6.2017 ja tapaturma on sattunut 1.11.2017.  Edeltävältä kolmelta vuodelta A:lla ei ollut ansiotuloja. A:n ammattikorkeakoulun opinnot olivat keskeytyneet, kun hän oli päässyt nykyiselle työnantajalle. Työtapaturma- ja ammattitautilain 59 §:n mukaan päiväraha perustuu vuosityöansioon, kun on kulunut 28 päivää vahinkopäivästä lukien sitä lukuun ottamatta. Vuosityöansioon perustuva päiväraha on 1/360 vahingoittuneen 71–78 §:n mukaisesta vuosityöansiosta. Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan A:lle oli myönnetty 14.080 euron vuosityöansion perusteella 100 %:n päiväraha ajalta 21.9.2018-31.10.2018.  Asiassa oli kysymys siitä, että minkä…

 110 näyttökertaa