Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tamla 13.6.2018: Oliko tapaturma sattunut työmatkalla vai vapaa-ajalla, oliko S:n veljen asunto ollut laissa tarkoitettu tilapäinen asunto tai majoitus sekä oliko kyseessä ollut tapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettu työmatka, joka voitaisiin korvata lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella?

S:lla oli töihin matkaa 55 kilometria yhtään suuntaan, ja lapsi oli lisäksi herätellyt öisin. Jotta S saisi nukkua pidempään, hän oli ilmoituksensa mukaisesti veljensä luona nukkumassa noin 1-2 kertaa kuukaudessa. Kun S lähti veljensä luota kävelemään autolle, hänen oikea jalkansa osui asfaltin ja nurmikon rajalle, jolloin oikea nilkka nyrjähti pahasti. Asiassa oli kysymys siitä, oliko tapaturma sattunut työmatkalla vai vapaa-ajalla, oliko S:n veljen asunto ollut laissa tarkoitettu tilapäinen asunto tai majoitus sekä oliko kyseessä ollut tapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettu työmatka,…

 160 näyttökertaa

Tamla 6.9.2018: Oliko K:n työkyvyttömyys 31.8.2017 jälkeen johtunut korvatusta 2.12.2016 aiheutuneesta vasemman polven murtumasta vai pääasiassa 12.5.2017 aiheutuneen vapaa-ajan tapaturman johdosta?

Vakuutuslaitos oli korvannut K:lle vahinkotapahtuman perusteella vasemman polvilumpion murtumavamma. Sen jälkeen K:lle oli uudelleen loukannut polvilumpionsa, jolloin polvi jouduttiin operoimaan. K:lle oli maksettu päivärahaa 2.12.2016 sattuneen tapaturman yhteydessä tulleesta vasemman polvilumpion murtumavammasta ajalta 3.12.2016-31.8.2017. Vakuutulaitoksen mukaan pitkittynyt työkyvyttömyys ja hoitokulut 31.8.2017 jälkeen eivät olleet enää katsottu pääasiassa johtuvan uuden 12.5.2017 tapaturman aiheuttamasta pahenemisesta, joka ei ollut korvattava eikä seurausta 2.12.2016 tapaturmasta. Kysymys oli siitä, oliko K:n työkyvyttömyys 31.8.2017 jälkeen johtunut korvatusta 2.12.2016 aiheutuneesta vasemman polven murtumasta vai pääasiassa 12.5.2017 aiheutuneen vapaa-ajan tapaturman…

 171 näyttökertaa

Tamla 18.1.2018: Voitiinko rikkoutuneita silmälaseja korvata työtapaturma- ja ammattitautilain 54 §:n nojalla?

L oli kaatunut selälleen työmatkan aikana. Kaatumisen seurauksena L:n selkärepussa silmälasikotelossa olleet monitehosilmälasit rikkoutuivat korjauskelvottomiksi. Asiassa oli kysymys siitä, oliko L:lla oikeus saada silmälasit korvattavaksi. Muutoksenhakulautakunnan mukaan rikkoutuneet silmälasit eivät ole olleet L:n käytössä lain tarkoittamalla tavalla, kun ne ovat olleet hänen selkärepussaan. Siten rikkoutuneita silmälaseja ei voitu korvata työtapaturma- ja ammattitautilain 54 §:n nojalla.  199 näyttökertaa

 199 näyttökertaa

Tamla 14.2.2018: Oliko tapaturmasta aiheutunut yrittäjälle ansionalenemaa?

E oli 67-vuotias ja vanhuuseläkkeelle. Eläkkeelle jäätyään hän oli jatkanut työskentelyä yrityksessä ja hän oli kuulunut lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen. E omisti yrityksestä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa 50 %. Ansionalenemalla tarkoitetaan vahinkoa edeltäneiden ja vahingon seurauksena alentuneiden tulojen erotusta. E:n ansiotulot yhtymistä olivat olleet verotuspäätösten mukaan vuonna 2013 19.831,36 euroa, vuonna 2014 17.033,30 euroa ja vuonna 2015 19.558,35 euroa.  Tapaturmavamman johdosta tehdyllä toimenpiteellä ei esitetyn selvityksen perusteella katsottu olleen vaikutusta E:n yrityksestä saamaan verotettavaan ansiotuloon vuonna 2015, yrityksen tulokseen eikä liikevoittoon. Muutoksenhakulautakunta…

 166 näyttökertaa

Tamla 15.2.2018: Oliko tapaturma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdan mukaisissa korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa?

H oli ollut matkalla kotoaan töihin, ja kaatunut huoltoaseman ulko-oven edessä. Asiassa oli kysymys siitä, oliko tapaturma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdan mukaisissa korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa. Muutoksenhakulautakunnassa pohdittiin sitä, että katsottiinko kävelyn huoltoaseman ovelle olevan H:n huoltoasemalle hakeutumisen syyn eli kaupassakäynnin tekemistä, vai vasta siihen valmistautumista? Työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n mukaan työtapaturmana pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työntekopaikan alueen ulkopuolella seuraaviin olosuhteisiin tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa: 1) tavanomainen työssäkäynnistä johtuva asunnon ja työpaikan välinen matka, johon katsotaan…

 386 näyttökertaa

Tamla 24.10.2018: Oliko H:n lääkärikäynnit työtapaturma- ja ammattitautilain 37 §:n perusteella korvattavia tapaturmavamman hoitamiseksi tarpeellisia sairaanhoitokuluja?

H:lle oli aiheutunut tapaturma, jolloin H haki lääkärikäynnin ja hänelle määrätyn Caprilon-lääkkeen korvaamista. Lääkärin käyntimerkinnän mukaan käynnin syy oli ollut runsaat kuukautiset, joten vakuutuslaitoksen mukaan kyseinen käynti ei ollut tarpeen korvattavan tapaturmavamman hoitamiseksi, joten sen kuluja ei korvattu. Asiassa oli kysymys siitä, oliko H:n lääkärikäynnit työtapaturma- ja ammattitautilain 37 §:n perusteella korvattavia tapaturmavamman hoitamiseksi tarpeellisia sairaanhoitokuluja? Lautakunta katsoi, että H:n lääkärikäynti 21.7.2017 oikeutti korvaukseen työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla, sillä lääketieteellisen tietämyksen perusteella lääkärikäynnissä oli ollut kyse tapaturmavammasta johtuvasta tarpeellisesta sairaanhoidosta.…

 159 näyttökertaa

Tamla 7.6.2018: Oliko tapaturma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa?

H oli kokenut itsensä väsyneeksi työpäivän jälkeen, jolloin hän oli jäänyt työpaikkansa lepohuoneeseen nukkumaan muutamaksi tunniksi. Nukkumisen jälkeen hän oli mennyt parkkihallissa olevalle autolleen ja tapaturma oli sattunut auton ovea avataessa. Asiassa oli kysymys siitä, oliko tapaturma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa. Hallituksen esityksen eduskunnalle työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 277/2014) mukaan tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla matkalla asunnon ja työpaikan välillä tarkoitettaisiin matkaa työpäivän alkaessa asunnolta työpaikalle ja työn päätyttyä takaisin. Tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla…

 147 näyttökertaa

Tamla 12.4.2018: Oliko S on laiminlyönyt toimittaa ilmoituksen vakuutuslaitokselle maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisessa määräajassa?

S oli toimittanut vakuutuslaitokselle ilmoituksen vasta 2.3.2017 ja allekirjoitetun hakemuksen vasta 29.3.2017. Vahinkopäivä oli 14.12.2016. Asiassa oli kysymys siitä, oliko S on laiminlyönyt toimittaa ilmoituksen vakuutuslaitokselle maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisessa 30 päivän määräajassa. Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 74 §:n 2 momentin mukaan laiminlyöntitapauksissa korvaus voidaan evätä viivästymisajalta, jos epääminen on olosuhteet huomioon ottaen kohtuullista. Lautakunta katsoi esitetyn selvityksen perusteella, että tapaturmavamma ja sen hoito ei ollut estänyt tai viivästyttänyt S:a tekemästä vahinkoilmoitusta määräajassa, eikä asiassa ollut myöskään vahinkotapahtuman sattumisajankohtana maatalousyrittäjän…

 133 näyttökertaa

Tamla 14.2.2018: Oliko kuolinpesä asianosainen?

Vakuutuslaitos oli antanut kuolinpesälle päätöksen haittarahasta, ja kuolinpesä oli valittanut päätöksestä. Asiassa oli kysymys siitä, voitiinko kuolinpesän vakuutuslaitoksen päätökseen kohdistettu valitus voidaan tutkia kokonaisuudessaan, myös haittarahan osalta. Lautakunta katsoi, että koska vakuutuslaitos oli antanut kuolipesälle päätöksen, ja päätös vaikutti välittömästi kuolinpesän oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun, valitus piti tutkia kokonaisuudessaan myös haittarahan osalta.

Tamla 18.1.2018: Oliko N:lla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen?

N oli tapaturmassa vahingoittanut oikean ranteensa sekä pikkusormensa. Hän oli tapaturman sattuessa toiminut lastenhoitajana, mutta hän oli koulutukseltaan fysioterapeutti. N:lla oli todettu ranteen DRU-nivelen TFCC vamma sekä oikean käden pikkusormen ojentajajänteen repeämä. Asiassa oli kysymys siitä, oliko N:lla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen sekä oliko N voinut palata lastenhoitajan ammattiin tai muuhun sellaiseen ammattiin, johon hän pystyisi fysioterapeutin tutkinnolla sijoittumaan. Vakuutuslaitos oli katsonut, että N pystyy tapaturmavamman rajoitteet huomioiden koulutus- ja työhistoriansa puolesta sijoittumaan sellaiseen työhön, jossa hän pystyy ansaitsemaan entisen ansiotasonsa…

 170 näyttökertaa