Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Korkein oikeus

KKO:2014:21: Korkein oikeus katsoi, että vakuutusyhtiöllä oli oikeus evätä yhtiöltä korvaus kokonaan, kun yhtiö oli tietoisena pyrkinyt salaamaan vakuutusyhtiöltä ostotositteista ilmenevät tiedot

Yhtiö oli vaatinut vakuutusyhtiöltä 300 000 euron korvausta tulipalossa tuhoutuneesta vaihto-omaisuudesta, jonka hankintahinta oli ollut alle 50 000 euroa. Yhtiö oli ilmoittanut vahingoittuneen omaisuuden arvoksi 300 000 euroa sekä jätemaksut. Yhtiö oli pyrkinyt salaamaan vakuutusyhtiöltä ostotositteista ilmenevät tiedot. Asiassa oli tällöin kysymys siitä, oliko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus evätä yhtiöltä korvaus kokonaan, kun yhtiö oli tietoisena pyrkinyt salaamaan vakuutusyhtiöltä ostotositteista ilmenevät tiedot.  KKO:2014:21 Diaarinumero: S2011/460Antopäivä: 7.4.2014Taltio: 743 Yhtiö oli vaatinut vakuutusyhtiöltä 300 000 euron korvausta tulipalossa tuhoutuneesta vaihto-omaisuudesta, jonka hankintahinta ostotositteiden…

 178 näyttökertaa

KKO:2020:19: Arvioidaanko oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden suuruutta eri oikeusasteissa yhtenä vakuutustapahtumana?

KKO:2020:19 Diaarinumero: R2019/145Antopäivä: 26.2.2020Taltio: 271ECLI-tunniste: ECLI:FI:KKO:2020:19 Rikosasian asianomistajalle oli myönnetty oikeusapu oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen. Asianomistaja valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ja vaati vastaajan velvoittamista korvaamaan asianomistajan oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa. Hovioikeus oli määrännyt asianomistajan avustajalle suoritettavaksi valtion varoista oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuutta vastaavan määrän ja velvoittanut vastaajan korvaamaan sanotun määrän valtiolle. Muutoin hovioikeus ei ollut lausunut oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin ensinnäkin, että hovioikeus oli jättänyt lausumatta osasta oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevasta vaatimuksesta ja hovioikeuden olisi tullut velvoittaa vastaaja korvaamaan asianomistajan oikeudenkäyntikulut myös omavastuun…

 222 näyttökertaa

KKO:2006:79: Sitoiko vakuutussopimus vakuutuksenantajaa, kun A oli tiedonantovelvollisuutta täytettäessä menetellyt vilpillisesti?

KKO:2006:79 Diaarinumero: S2005/261Esittelypäivä: 28.3.2006Antopäivä: 9.10.2006Taltio: 2257 B ei luottotietojensa vuoksi voinut tehdä osamaksusopimusta. Ostettaessa B:n käyttöön osamaksulla auto ostajaksi sopimukseen kirjoittautui A. Samoin vakuutushakemukseen merkittiin auton haltijaksi ja vakuutuksenottajaksi A. Koska vakuutussopimuksen tekemiseen liittyvää vakuutussopimuslain 22 §:ssä säädettyä tiedonantovelvollisuutta täytettäessä oli menetelty vilpillisesti, vakuutussopimus ei sitonut vakuutuksenantajaa. VakuutussopimusL 22 §VakuutussopimusL 23 § Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Kanne Helsingin käräjäoikeudessa Auto-Haus Vantaa Oy kertoi If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:tä vastaan ajamassaan kanteessa, että eräs autoliike oli 29.8.2001 myynyt osamaksusopimuksella Mercedes-Benz -merkkisen henkilöauton A:lle.…

 221 näyttökertaa

KKO:2007:23: Pidettiinkö hirven väistämistä vakuutussopimuslain vahingon torjumiseen tähtäävänä pelastamistoimena?

KKO:2007:23 Diaarinumero: S2006/214Esittelypäivä: 31.10.2006Antopäivä: 14.3.2007Taltio: 386 Henkilöauton kuljettaja oli hirveä väistäessään menettänyt auton hallinnan ja auto oli tieltä suistuessaan vaurioitunut. Auton osakaskovakuutuksen ehtojen mukaan olisi voitu korvata vain sellainen esinevahinko, jonka syynä oli törmääminen hirvieläimeen. Hirven väistämistä ei pidetty vakuutussopimuslain 32 §:n 1 momentissa tarkoitettuna, vahingon torjumiseen tähtäävänä pelastamistoimena eikä vakuutusyhtiö siten ollut velvollinen korvaamaan autolle tieltä suistumisesta aiheutunutta vahinkoa vakuutussopimuslain 61 §:ssa tarkoitettuina pelastamiskustannuksina. (Ään.) VakuutussopimusL 32 § 1 momVakuutussopimusL 61 § Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta Kuljettaessaan…

 194 näyttökertaa

KKO:2007:39: Sitoiko välityslauseke sellaista vahingonkärsijää, joka ei ollut vakuutussopimuksen osapuoli?

KKO:2007:39 Diaarinumero: S2005/498Esittelypäivä: 9.3.2006Antopäivä: 24.4.2007Taltio: 742 Vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan välisessä vakuutussopimuksessa oli sovittu riitojen ratkaisemisesta välimiesmenettelyssä. Kysymys siitä, sitoiko välityslauseke sellaista vahingonkärsijää, joka ei ollut vakuutussopimuksen osapuoli, vai oliko merivahingonlaskija toimivaltainen antamaan korvausselvityksen vahingonkärsineen ja vastuuvakuutuksenantajan välisessä merivakuutukseen perustuvaa korvausta koskevassa asiassa. (Ään.) Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Tausta A oli pyytäessään merivahingonlaskijalta korvausselvitystä kertonut, että hän oli 5.7.1994 ollut Suomenlinnassa Kustaanmiekan saaressa siirtymässä perheineen kivilaiturilta kolmen tonnin painoiseen moottoriveneeseensä, kun laiturin ohi menevää laivaväylää pitkin kulkenut Inreko Laeva AS:n bare…

 157 näyttökertaa

KKO:2001:135: Oliko vakuutusyhtiöllä rajoitusehdon perusteella oikeus kieltäytyä korvaamasta A:n aiheuttamia vahinkoja?

KKO:2001:135 Diaarinumero: S2000/849Esittelypäivä: 5.4.2001Antopäivä: 21.12.2001Taltio: 2739 A oli tahallaan lyönyt B:tä nyrkillä kasvoihin. B oli lyönnin johdosta kaatunut. Pään katuun osumisen seurauksena B:lle oli aiheutunut vaikeat vammat. A:ta vastaan ajetussa rikosoikeudenkäynnissä katsottiin, että vamman syntyminen ei ollut ollut varsin todennäköistä ja vamman aiheuttamista ei luettu A:lle syyksi tahallisena tekona. A tuomittiin lievästä pahoinpitelystä ja ruumiinvamman tuottamuksesta sekä velvoitettiin maksamaan B:lle huomattavia vahingonkorvauksia. A:lla oli kotivakuutukseen sisältyvä vastuuvakuutus, jonka ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tappelun, pahoinpitelyn tai…

 175 näyttökertaa

KKO:2010:25: Määräytyikö vakuutussopimuksen sisältö vakuutuksenottajan saaman käsityksen perusteella?

KKO:2010:25 Diaarinumero: S2008/660Esittelypäivä: 9.12.2009Antopäivä: 25.3.2010Taltio: 641 Vakuutusyhtiön katsottiin markkinoinnissaan antaneen vakuutuksenottajalle puutteellisia ja harhaanjohtavia tietoja sijoitussidonnaisen eläkevakuutuksen hinnasta ja eläkkeen kertymästä. Vakuutussopimuksen sisältö määräytyi vakuutuksenottajan saaman käsityksen perusteella, vaikka se johti siihen, että vakuutusyhtiön hallinnointikuluja koskeva vakuutusehto ei tullut lainkaan noudatettavaksi. (Ään.) VakSopL 5 § 1 momVakSopL 9 § 1 mom Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta A (s. 1970) oli 19.3.1998 ottanut Skandia Life Assurance Company Limitedistä (jäljempänä Skandia) sijoitussidonnaisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Vakuutusmaksujen maksaminen oli alkanut 1.4.1998. Vakuutussopimuksen mukaan…

 141 näyttökertaa

KKO:2011:5: Oliko vakuutuksenantaja täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa ennen vakuutussopimuksen päättämistä?

KKO:2011:5 Diaarinumero: S2009/614Esittelypäivä: 23.9.2010Antopäivä: 17.1.2011Taltio: 28 Vakuutuksenottajat olivat vakuutussopimuksen päättyessä menettäneet huomattavan osan sijoittamistaan varoista sen vuoksi, että ne osakerahastot, joiden arvonkehitykseen sijoituksen arvo oli sidottu, olivat menettäneet arvoaan. Kysymys siitä, oliko vakuutuksenantaja täyttänyt vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin (543/1994) mukaisen tiedonantovelvollisuutensa ennen vakuutussopimuksen päättämistä. VakSopL 5 § 1 mom (543/1994) Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Kanne ja vastaus Helsingin käräjäoikeudessa Kanteessaan AB ja BB vaativat, että Nordea Henkivakuutus Suomi Oy velvoitetaan suorittamaan heille säästöhenkivakuutusten alentuneina pääomina, A 111 339,58 ja…

 136 näyttökertaa

KKO:2014:3: Oliko sopimus tuomioistuimen toimivallasta sitova vakuutettua kohtaan, jonka kotipaikka kanteen vireille tullessa oli toisessa EU-valtiossa?

KKO:2014.3 Diaarinumero: S2010/665Antopäivä: 4.2.2014Taltio: 305 Vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan välisessä vakuutussopimuksessa oli sovittu riitojen ratkaisemisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Sopimus tuomioistuimen toimivallasta ei sitonut vakuutettua, jonka kotipaikka kanteen vireille tullessa oli toisessa EU-valtiossa. Vakuutettua vastaan nostettu kanne jätettiin tutkimatta. Bryssel I -asetus 12 artikla 1 kohtaBryssel I -asetus 23 artikla Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta X Europe S.A. sivuliike (jäljempänä vakuutusyhtiö) oli myöntänyt Y Oyj:lle (yhtiö) niin sanotun johdon vastuuvakuutuksen. A oli yhtiön varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajana ollut vakuutuksella vakuutettuna. Virallisen syyttäjän nostettua…

 146 näyttökertaa

KKO:2017:36: A ei ollut menettänyt oikeutta vaatia korvausta liikennevahingon aiheuttaman pysyvän työkyvyttömyyden perusteella, vaikka hän ei ollutkaan nostanut kannetta kolmen vuoden määräajassa

KKO:2018:36 Diaarinumero: S2016/575Antopäivä: 7.6.2017Taltio: 1226 Vakuutusyhtiö oli 7.6.2007 antamassaan korvauspäätöksessä ilmoittanut, ettei A:n liikenneonnettomuudessa saamaa henkilövahinkoa korvata liikennevakuutuksesta, koska A oli ottanut ajoneuvon käyttöönsä luvattomasti ja kuljettanut sitä alkoholin vaikutuksen alaisena eikä korvauksen maksamiseen ollut erityistä syytä. A:lle oli vuonna 2011 selvinnyt, että liikennevahinko oli johtanut pysyvään työkyvyttömyyteen. Hän oli pyytänyt, että vakuutusyhtiö käsittelee hänen korvausasiansa tämän johdosta uudelleen. Vakuutusyhtiö oli ilmoittanut, ettei se käsittele asiaa uudelleen, koska asia oli jo ratkaistu edellä mainitulla korvauspäätöksellä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla…

 139 näyttökertaa