Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Ammattitauti

KKO:2022:65: Oliko A astman johdosta oikeutettu korvaukseen ammattitaudin perusteella? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

Diaarinumero: VA2020/25Antopäivä: 28.11.2022Taltio: 1839ECLI-tunniste: ECLI:FI:KKO:2022:65 A oli työskennellyt tiloissa, joissa oli todettu kosteusvaurioita. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että A:lla todettu astma oli todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut altistumisesta kosteusvauriomikrobeille työpaikalla. A oli siten astman johdosta oikeutettu korvaukseen ammattitaudin perusteella. Asian käsittely alemmissa oikeuksissaMuutoksenhaku Korkeimmassa oikeudessaKorkeimman oikeuden ratkaisu Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian aikaisempi käsittely Asian tausta, vakuutuslaitoksen päätös 27.10.2017, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 23.5.2018 nro 4602/2017 ja vakuutusoikeuden päätös 29.10.2019 nro 3159/2018/3940 kuvataan tarpeellisilta osin Korkeimman oikeuden ratkaisussa. Asian ovat ratkaisseet…

 103 näyttökertaa

KKO:2010:44: Voitiinko retroperitoneaalista fibroosia pitää todennäköisesti pääasiallisesti A:n työstä johtuvana ja siten ammattitautina korvattavana tai voitiinko asbestille altistumisen katsoa olennaisesti pahentaneen kyseessä olevaa sairautta? Korkein oikeus ei muuttanut vakuutusoikeuden päätöstä

KKO:2010:44 Diaarinumero: VA2009/195Esittelypäivä: 4.5.2010Antopäivä: 24.6.2010Taltio: 1354 Sähköasentaja A oli altistunut työssään asbestille. Kysymys siitä, voitiinko retroperitoneaalista fibroosia pitää todennäköisesti pääasiallisesti A:n työstä johtuvana ja siten ammattitautina korvattavana tai voitiinko työssä tapahtuneen asbestille altistumisen katsoa olennaisesti pahentaneen kyseessä olevaa sairautta. AmmattitautiL 1 § Asian aikaisempi käsittely Asian tausta Sähköasentaja A oli altistunut asbestille työssään 1960 – 1990-luvuilla. A:n oli vuonna 1995 todettu sairastavan retroperitoneaalista fibroosia. A oli lisäksi potenut ainakin 1980-luvun loppupuolelta alkaen kohonnutta verenpainetta, jonka hoitamiseksi hän oli käyttänyt beetasalpaajalääkitystä.…

 173 näyttökertaa

KKO:2010:33: Oliko A:n rannekanavaoireyhtymä pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisista tekijöistä hänen työssään? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2010:33 Diaarinumero: VA2008/158Esittelypäivä: 29.4.2010Antopäivä: 14.5.2010Taltio: 976 Kenkätehtaan palveluksessa urakka- ja vaihetyössä toimineen jalkinetyöntekijän molempien ranteiden rannekanavaoireyhtymän katsottiin Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla aiheutuneen ammattitautilain 1 §:n 1 momentissa ja 4 a §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla todennäköisesti pääasiallisesti fysikaalisista tekijöistä hänen työssään. AmmattitautiL 1 § 1 momAmmattitautiL 4 a § 2 mom Asian aikaisempi käsittely Asian tausta Jalkinetyöntekijä A oli työskennellyt kenkätehtaan palveluksessa kengän pohjan ja päällisen yhtymäkohdan (siulan) viimeistelytyössä vuodesta 1981 alkaen. Työ oli ollut vaihe- ja urakkatyötä, jossa…

 158 näyttökertaa

KKO:2010:90: Oliko A:n keuhkosyöpä aiheutunut työperäisestä asbestialtistumisesta ja oliko mainittu sairaus korvattava ammattitautina? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2010:90 Diaarinumero: VA2008/242Esittelypäivä: 30.9.2010Antopäivä: 13.12.2010Taltio: 2457 Kysymys siitä, oliko A:n keuhkosyöpä aiheutunut todennäköisesti pääasiallisesti työperäisestä asbestialtistumisesta ja oliko mainittu sairaus korvattava ammattitautina. AmmattitautiL 1 §AmmattitautiA 2 §AmmattitautiA 3 § Asian aikaisempi käsittely Tausta A oli kertonut altistuneensa asbestille työskennellessään laivoilla 1950-60 luvulla ja lämmittäjänä satamalaitoksen palveluksessa 1960-70 luvulla sekä voimalaitoksilla 1970-80 luvulla. A:lla oli todettu keuhkosyöpä joulukuussa 2004. A oli vaatinut keuhkosyövän korvaamista ammattitautilainsäädännön perusteella katsoen keuhkosyövän aiheutuneen hänen altistumisestaan työssä asbestille. A kuoli keuhkosyöpään lokakuussa 2005. Vakuutusyhtiön päätös 23.12.2005…

 149 näyttökertaa

KKO:2011:44: Oliko A:lla oikeus korvaukseen kuulonalenemasta ammattitautina? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2011:44 Diaarinumero: VA2009/179Esittelypäivä: 10.5.2011Antopäivä: 22.6.2011Taltio: 1446 A oli altistunut poliisin työssään ampumaharjoituksissa laukausmelulle. A:lla oli sittemmin todettu kummassakin korvassa sisäkorvatyyppinen kuulonalenema. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että kuulonaleneman todennäköisenä pääasiallisena syynä oli laukausmelu, kun muut mahdolliset kuulonaleneman aiheuttaneet tekijät, ennen kaikkea ikähuonokuuloisuus, voitiin syy-yhteyttä arvioitaessa sulkea pois. A:lla oli siten oikeus korvaukseen kuulonalenemasta ammattitautina. AmmattitautiL 1 § 1 momAmmattitautiA 2 §AmmattitautiA 3 § Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Taustatiedot A oli altistunut poliisin työssään vuodesta 1975 alkaen laukausmelulle ampumaharjoituksissa. A…

 162 näyttökertaa

KKO:2014:64: Oliko A:n molempien ranteiden rannekanavaoireyhtymä aiheutunut fysikaalisista tekijöistä hänen työssään? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2014:64 Diaarinumero: VA2013/98Antopäivä: 10.9.2014Taltio: 1740 Betonin piikkaustyötä tehneen A:n molempien ranteiden rannekanavaoireyhtymän katsottiin aiheutuneen ammattitautilain 1 §:n 1 momentissa ja 4 a §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla todennäköisesti pääasiallisesti fysikaalisista tekijöistä hänen työssään. Ks. KKO:2008:76 KKO:2010:33 KKO:2010:70 AmmattitautiL 1 § 1 mom AmmattitautiL 4 a § 2 mom Asian aikaisempi käsittely Asian tausta Vuonna 1975 syntynyt A oli vuodesta 2004 alkaen tehnyt betonin piikkaustyötä, jossa betonirakennetta oli piikkauskoneen iskuvoiman avulla lohkottu pienempiin osiin. Työtehtäviin oli lisäksi kuulunut betonisen purkujätteen poisvieminen…

 142 näyttökertaa

KKO:2015:101: Ärsytysyskän syy-yhteys työperäiseen endotoksiinialtistukseen? Korkein oikeus kumosi vakuutusyhtiön päätöksen

Diaarinumero: VA2014/122Antopäivä: 23.12.2015Taltio: 2473 Kysymys ärsytysyskän syy-yhteydestä työperäiseen endotoksiinialtistukseen. Kysymys myös Korkeimman oikeuden pyynnöstä asiantuntijalausunnon asiassa antaneen sairaanhoitopiirin oikeudesta saada korvaus lausunnon antamisesta. Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian aikaisempi käsittely Asian tausta, vakuutusyhtiön päätös 10.12.2012, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 2.10.2013, muutoksenhaku vakuutusoikeudessa ja vakuutusoikeuden päätös 10.6.2014 kuvataan tarpeellisilta osin Korkeimman oikeuden ratkaisussa. Asian ovat ratkaisseet tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa Pekka Humalto, Aarne Laakkonen, Irene Luukkonen, Mikko Nyyssölä, Katarina Murto ja Maire Lumiaho sekä vakuutusoikeudessa vakuutusoikeuden jäsenet Eeva Wahlberg, Juha Mutka, Jyrki Salmenkivi, Timo…

 159 näyttökertaa

KKO:2020:17: Oliko A:lla oikeus saada leukanivelten nivelrikko korvattavaksi ammattitautina? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2020:17 Diaarinumero: VA2018/101Taltionumero: 245Antopäivä: 20.2.2020ECLI-tunniste: ECLI:FI:KKO:2020:17 A oli toiminut kaupunginorkesterissa klarinetin soittajana vuodesta 1981 lähtien. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevin perustein, että A:lla todettu leukanivelten nivelrikko oli todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut klarinetin soittamisesta. A:lla oli siten oikeus saada leukanivelten nivelrikko korvattavaksi ammattitautina. Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta, vakuutuslaitoksen päätökset 21.7.2015 ja 18.8.2016, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 28.2.2018 nro 3283/2016 ja vakuutusoikeuden päätös 24.9.2018 nro 1992/2018/3803 kuvataan tarpeellisilta osin Korkeimman oikeuden ratkaisussa. Asian ovat ratkaisseet tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa Jaakko Hannula, Panu Oksa, Riitta…

 176 näyttökertaa